Co to jest budynek gospodarczy?

Budynek gospodarczy jest bardzo praktycznym rozwiązaniem. Można on stanowić formę „schowka” na wszelkie przedmioty, których nie chcemy lub nie możemy przechowywać w domu czy mieszkaniu. Może też pełnić funkcję przydomowego warsztatu. Jego budowa wiąże się jednak z dopilnowaniem kilku niezbędnych formalności. W jakim przypadku możemy wznieść budynek gospodarczy bez konieczności uzyskiwania pozwolenia? Jakie odległości od granicy działki należy zachować? Między innymi na te pytania odpowiadamy poniżej.

Budynek gospodarczy – co to jest?

Zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez budynek gospodarczy rozumie się budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu służących do obsługi budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej również do przechowywania środków i sprzętu do produkcji rolnej oraz płodów rolnych.

Budynek gospodarczy na zgłoszenie

Prawo budowlane dopuszcza wybudowanie określonych budynków bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Budynek gospodarczy, który można wznieść wyłącznie na zgłoszenie, musi natomiast mieścić się w pewnych ograniczeniach:

 • jego powierzchnia nie może być większa niż 35 m2,
 • rozpiętość jego konstrukcji nie może przekraczać 4,8 m.
 • musi być budynkiem parterowym,
 • jego wzniesienie nie może być planowane na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Jakich dokumentów potrzebujesz do zgłoszenia budowy  budynku gospodarczego?

Jeśli budynek gospodarczy, który mamy zamiar wznieść mieści się w wyżej wskazanych ograniczeniach, możemy przejść do jego zgłoszenia. W odpowiednim miejscowo starostwie powiatowym należy złożyć:

 • wniosek,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • rysunki z umiejscowieniem budynku na działce, rzut i przekrój budynku, a także rysunek elewacji,
 • opis materiałów, z których powstanie budynek wraz z opisem sposobu wykonania prac.

Pełną dokumentację należy złożyć na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem prac, a budowę można rozpocząć, jeśli w ciągu 21 dni nie otrzymamy sprzeciwu ze strony urzędu.

Budynek gospodarczy na pozwolenie

Uzyskanie pozwolenia na budowę budynku gospodarczego jest konieczne jeśli:

 • ma on być większy niż 35 m2,
 • na każde 500 m2 powierzchni działki przypadają już dwa budynki gospodarcze – w tej sytuacji należy uzyskać pozwolenie na budowę trzeciego i każdego kolejnego, 
 • budynek ma zostać wzniesiony na terenie chronionym Natura 2000 lub w bliskim sąsiedztwie tego terenu,
 • gdy budynek nie spełnia innych kryteriów umożliwiających skorzystanie z procedury zgłoszenia.

Jakich dokumentów potrzebujesz do uzyskania pozwolenia na budowę budynku gospodarczego?

Budowa budynku gospodarczego w tym trybie wymaga dopilnowania właściwie tych samym formalności jak przy budowie budynku mieszkalnego. Oznacza to, że niezbędne będzie dostarczenie do urzędu m.in.:

 • projektu budowlanego, 
 • potwierdzenia posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • uzgodnień z dostawcami mediów takich jak woda, gaz itd.,
 • wypisów z rejestrów gruntów.

Budynek gospodarczy a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) niejednokrotnie określa zasady, jakimi należy kierować się chcąc wznieść budynek gospodarczy na danym terenie. Dlatego przed rozpoczęciem budowy na takiej działce należy sprawdzić wszelkie zapisy MPZP. Najczęściej dotyczą one powierzchni i wysokości budynków, a także rodzaju oraz koloru pokryć dachowych.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danej działce, należy kierować się postanowieniami decyzji o warunkach jej zabudowy.

Budynek gospodarczy – odległości od granicy działki 

Przepisy prawa uzależniają położenie budynku gospodarczego na działce od jego wielkości oraz od posiadania drzwi i otworów okiennych. Nowelizacja ustawy Prawo budowlane z 2018 rok dopuszcza wzniesienie budynku gospodarczego bezpośrednio przy granicy działki bądź w odległości  minimum 1,5 m, jeśli budynek ten ma maksymalnie 6,5 m długości oraz mniej niż 3 m wysokości.

Dodatkowo budynek gospodarczy nie może być zwrócony ścianą, na której znajdują się drzwi lub otwory okienne w odległości mniejszej niż 8 m od ściany budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, który istnieje już na sąsiedniej działce. Dotyczy to też budynków, dla których ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę już istnieje.

Podsumowanie

Budynek gospodarczy w zależności od potrzeb i możliwości jego właściciela może pełnić bardzo wiele funkcji. Jego budowa natomiast, jak zresztą każda inna budowa, wymaga dopilnowania określonych formalności. Warto o nich pamiętać, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji własnych niedopatrzeń.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.