Co to jest budynek użyteczności publicznej?

Nie wiem czy wiesz, ale na co dzień korzystasz z wielu budynków użyteczności publicznej. Idąc na ulubioną sztukę teatralną, na basen czy na zakupy do galerii, ale również na badania do szpitala lub na pociąg. Czym dokładnie są miejsca użyteczności publicznej, czy zostały uregulowane prawnie i jakie są ich wymagania techniczne? Sprawdź w poniższym artykule. Co to jest budynek użyteczności publicznej?

Budynek użyteczności publicznej – definicja

budynek użyteczności publicznej

Prawnej definicji budynku użyteczności publicznej szukać możesz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ustawodawca wyraźnie określa, że jest to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, wymiaru sprawiedliwości, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, transportu oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. 

Sprawdź: W co zainwestować 500 tyś złotych

Budynek użyteczności publicznej – przeznaczenie

Budynek użyteczności publicznej to bez wątpienia jedno z podstawowych miejsc, które każdy człowiek odwiedza praktycznie każdego dnia. Szeroko ujmując, są to budynki przeznaczone do użytku przez obywateli. Zaliczamy do nich przystanki, banki, galerie, szkoły, kina, teatry, boiska sportowe, szpitale, sądy urzędy itp. Obiekty użyteczności publicznej to również parking, chodniki, ścieżki rowerowe i drogi wewnętrzne między budynkami.

budynek użyteczności publicznej przykłady

Ich podstawowym zadaniem jest zaspokajanie powszechnych potrzeb społeczeństwa. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Do tej grupy, nie możemy jednak zaliczyć budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz budynków gospodarczych. Zaliczając dany budynek do kategorii użyteczności publicznej, należy wziąć pod uwagę zaspokajanie zbiorowych i powszechnych potrzeb społecznych. Natomiast nie dotyczy to potrzeb indywidualnych i grupowych.

Obiekt użyteczności publicznej a przepisy i prawo budowlane

budynek użyteczności publicznej przepisy

Prawo budowlane, a także wymienione wcześniej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, dokładnie określają, jakie wymogi techniczne muszą spełniać budynki użyteczności publicznej. Rolą tych zasad i wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa i wygody użytkowania budynku wszystkim osobom. Co więcej, powinny być one utrzymane w należytym stanie technicznym i, co istotne – estetycznym, zapewniającym im sprawne funkcjonowanie.

Obiekt użyteczności publicznej – cechy, wymagania i warunki techniczne

budynek użyteczności publicznej warunki

Prócz ustawy Prawo budowlane szczegółowe wymogi techniczne obiektów użyteczności publicznej, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Z uwagi na przeznaczenie budynków użyteczności publicznej muszą być one estetyczne i bezpieczne. Służą ku temu normy zapisane w prawie budowlanym. Są to wymagania związane z przepisami ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, spełniać normy związane higieną pracy.

Właściciel budynku użyteczności publicznej musi dostosować go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wiąże się to zapewnieniem podjazdów i ramp zapewniających dostęp do budynku osobom w różnym stopniu niepełnosprawności. Istotną kwestią , jest również zapewnienie i przystosowanie toalety. Musi mieć ona odpowiednie wymiary, poręcze i schodki. 

Sprawdź: Inwestowanie w nieruchomości z małym kapitałem

Każdy budynek użyteczności publicznej musi być poddawany regularnym kontrolom przez straż pożarną. Sprawdzana jest wówczas sprawność instalacji gazowych, kominowych, elektrycznych, stan czujników i urządzeń oddymiających oraz gaśnic. 

Organ przeprowadzający kontrolę może uznać, że obiekt budowlany stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz w drodze decyzji administracyjnej nakazać usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wraz z wskazaniem terminu wykonania tego obowiązku. Wszystkie nowo powstałe budynki użyteczności publicznej oraz te wprowadzane do obrotu (sprzedawane lub wynajmowane), muszą posiadać tzw. certyfikat energetyczny, określający klasę energetyczności obiektu w skali od A do G. Certyfikat uzyskuje się na 10 lat przez licencjonowanego certyfikatora energetycznego. 

Kolejną ważną kwestią jest bezpieczeństwo samej konstrukcji. Zarządca lub właściciel obiektu musi regularnie kontrolować przemieszczanie się, naprężenia i odkształcenia konstrukcji. Dotyczy to np. dużych opadów śniegu, który zalegać może na dachu budynku. W definicji bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, znajdziesz także informację o konieczności usuwania sopli lodowych, nawisów, czap śniegu z ciągów jezdnych i pieszych, które sąsiadują z budynkiem.

Inwestowanie w budynki użyteczności publicznej – warto? Podsumowanie

inwestowanie budynek użyteczności publicznej

Budynki użyteczności publicznej, to niezwykle szerokie spektrum możliwych zastosowań. Może być to restauracja, obiekt sportowy, sklep czy muzeum. Trudno, więc jednoznacznie określić, czy inwestycja w nieruchomość jest opłacalna. Wszystko zależy od danego zapotrzebowania,  od uwarunkowań ekonomicznych danego obszaru czy konkurencji. Ważny jest również sam pomysł i atrakcyjność danego biznesu. 

Budynek użyteczności publicznej – pytania i odpowiedzi

Co to jest obiekt użyteczności publicznej?

Budynek użyteczności publicznej to taki przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, kultu religijnego, oświaty i szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji państwowych.

Czy zakład pracy jest budynkiem użyteczności publicznej?

Zakład pracy może być budynkiem użyteczności publicznej i odwrotnie, budynek użyteczności publicznej to bardzo często zakład pracy dla wielu osób, które są zatrudnione np. w urzędzie czy w instytucji państwowej.

Czy budynek biurowy jest budynkiem użyteczności publicznej?

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. budynek biurowy również jest uznawany za budynek użyteczności publicznej. Może zostać wynajęty lub zakupiony dla potrzeb np. lokalnego urzędu czy instytutu, przedszkola, szkoły lub uczelni wyższej. 

Czy warto inwestować w budynek użyteczności publicznej?

Tak, takimi budynkami interesują się najemcy, których można mieć przez długie lata: jednostki państwowe, duże firmy i korporacje czy uczelnie i szkoły prywatne i publiczne. To dobry klient, o którym marzy każdy rentier i inwestor nieruchomości.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.