Czym są obligacje korporacyjne?

Szukając formy inwestycji pieniędzy, warto zwrócić uwagę na zakup obligacji korporacyjnych. Jest to bardziej ryzykowna od obligacji skarbowych, ale i bardziej opłacalna forma ulokowania oszczędności. Na czym ona polega? Czy warto zaryzykować i kupić obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne — definicja

obligacje definicja

Obligacja korporacyjna to dłużny papier wartościowy wydawany w serii przez spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę komandytowo-akcyjną. Emitent, czyli przedsiębiorstwo, zawiera umowę z obligatariuszem, czyli kupcem obligacji, na podstawie której pożycza on przedsiębiorstwu pieniądze z obietnicą ich zwrotu wraz z odsetkami w określonym w umowie terminie. Jest to jeden z rodzajów pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności firmy.

Dla przedsiębiorstw obligacje to często lepsza alternatywa na pozyskanie kapitału niż kredyt bankowy. Zazwyczaj są one niżej oprocentowane. Termin spłaty określa samo przedsiębiorstwo, a nie bank. Dodatkowo firmy emitując obligacje, nie muszą zdradzać celu zaciągniętej pożyczki, co daje większe możliwości w inwestowaniu pieniędzy obligatariuszy.

Obligacje korporacyjne — rodzaje

obligacje rodzaje

Obligacje korporacyjne można podzielić według kryteriów sposobu zabezpieczenia na:

  • obligacje zabezpieczone – których spłata gwarantowana jest jakimś aktywem, np. poprzez hipotekę,
  • obligacje niezabezpieczone – bez zabezpieczenia aktywami. Na emitowanie takich obligacji decydują się najczęściej firmy z wysokim ratingiem na poziomie inwestycyjnym, czyli o dużej wiarygodności,
  • obligacje śmieciowe – wypuszczane przez upadające firmy posiadające rating poniżej poziomu inwestycyjnego. Kupno takich papierów wartościowych to ryzyko na brak zwrotu obligacji i odsetek, ale i szansa na większy zysk, ponieważ obligacje śmieciowe są wysoko oprocentowane.

Przeczytaj również: Inwestowanie w nieruchomości

Ze względu na sposób oprocentowania obligacje możemy podzielić na:

  • obligacje korporacyjne ze stałym oprocentowaniem – wartość odsetek jest z góry ustalona i nie ulega zmianie; wartość zakupu jest równoznaczna z wartością nominalną obligacji,
  • obligacje korporacyjne z oprocentowaniem zmiennym – o zmiennym dochodzie, wartość odsetek i wykupu zmienia się wraz z poziomem inflacji stóp procentowych,
  • obligacje korporacyjne zero kuponowe – w ich przypadku emitent nie musi płacić odsetek od sprzedanych obligacji. Cena emisyjna jest niższa od nominalnej ze względu na to, że ten rodzaj obligacji nie jest obłożony podatkiem 19%, ale istnieje większe ryzyko, że emitent nie wykona zobowiązania.

Gdzie można kupić obligacje korporacyjne i kto może to zrobić?

gdzie można kupić obligacje

Obligacje korporacyjne można zakupić na rynku pierwotnym lub wtórnym. Z rynkiem pierwotnym mamy do czynienia wtedy, gdy kupujemy obligacje wprost od emitenta. Przy takim rodzaju zakupu obligacji nie ma prowizji i rozliczeń transakcyjnych. Aby kupować obligacje firm na rynku pierwotnym, trzeba mieć rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim.

Na rynku wtórnym transakcja obligacjami korporacyjnymi odbywa się pomiędzy inwestorami bez udziału emitenta. Ceny obligacji są tu ukształtowane przez prawa wolnego rynku. Handel obligacjami na rynku wtórnym odbywa się na platformie Catalyst działającej przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestor może tam kupić lub sprzedać obligacje w dogodnym dla siebie momencie i zarobić na zysku kapitałowym. Do tych operacji również potrzebne jest konto maklerskie.

Istnieje także droga kupna obligacji firm poprzez fundusz inwestycyjny. Cały proces jest wtedy przeniesiony z obligatariusza na fundusz, który stara się operować powierzonymi mu środkami w jak najkorzystniejszy sposób.

Zakupu obligacji korporacyjnych zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym może dokonać każda pełnoletnia osoba fizyczna, spółka prawa handlowego, czy fundacja.

Sprawdź: W co zainwestować 200 tyś złotych

Obligacje korporacyjne — jak przebiega emisja?

obligacje korporacyjne emisja

Emisja obligacji korporacyjnych przebiega w trybie publicznym lub prywatnym. W tym pierwszym przypadku emitent obligacji jest zobowiązany do przekazania informacji o emisji do środków masowego przekazu oraz musi stworzyć prospekt emisyjny. Publiczna oferta emisji musi być skierowana przynajmniej do 100 inwestorów. Taka forma emisji obligacji jest bardziej kosztowna, jednak zwiększa szansę na ich sprzedaż.

obligacje korporacyjne cele

Drugim sposobem emisji obligacji przedsiębiorstw jest działanie na rynku prywatnym. W takiej sytuacji firma nie ma obowiązku dopełnienia tylu formalności, co w przypadku emisji na rynku publicznym. Emitent nie musi informować Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o sprzedaży obligacji. Jednak w przeciwieństwie do emisji obligacji na rynku publicznym, oferta na rynku prywatnym musi być ograniczona do maksymalnie 149 inwestorów wskazanych przez daną firmę.

Obligacje korporacyjne — czy warto? Podsumowanie

obligacje korporacyjne czy warto

Inwestowanie w obligacje korporacyjne przynosi potencjalnie większy zysk niż kupno obligacji skarbowych. Spółki emitujące obligacje oferują kilka procent wyższe oprocentowanie niż obligacje emitowane przez rząd.

Zakup tych aktywów jest jednak bardziej ryzykowny. Firma będąca emitentem obligacji może ogłosić bankructwo i nie być w stanie zwrócić zainwestowanych pieniędzy oraz należnych odsetek. Aby zminimalizować ryzyko, należy wybierać obligacje spółek o pewnej płynności finansowej z wysoką oceną firm ratingowych. Z drugiej strony im większa szansa na niewypłacalność firmy, tym wyższe jest ich oprocentowanie jej obligacji. Jak zwykle więc im większy potencjalny zysk, tym większe ryzyko.

Przeczytaj również:

Obligacje korporacyjne – pytania i odpowiedzi

Kto może kupić obligacje korporacyjne?

Zakupu obligacji korporacyjnych zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym, może dokonać każda pełnoletnia osoba fizyczna, spółka prawa handlowego czy fundacja. Można tego dokonać przez platformę Catalyst od GPW lub poprzez fundusz inwestycyjny.

Jak inwestować w obligacje korporacyjne?

Można wybrać rynek pierwotny (wtedy obligacje kupujemy bezpośrednio od emitenta bez prowizji) lub wtórny (wtedy transakcji dokonujemy z innymi inwestorami bez udziału emitenta poprzez platformy takie jak Catalyst lub fundusze inwestycyjne).

W jaki sposób można kupić na rynku wtórnym obligacje korporacyjne?

Handel obligacjami na rynku wtórnym odbywa się na platformie Catalyst działającej przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestor może tam kupić lub sprzedać obligacje w dogodnym dla siebie momencie i zarobić na zysku kapitałowym.

Czy warto inwestować w obligacje korporacyjne?

Inwestowanie w obligacje korporacyjne to potencjalnie większy zysk (o kilka procent), ale i większe ryzyko w porównaniu do obligacji skarbowych. Firma będąca emitentem obligacji może ogłosić bankructwo i nie zwrócić zainwestowanych pieniędzy oraz należnych odsetek.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.