Co to jest nieruchomość gruntowa?

Inwestycja w nieruchomość gruntową staje się coraz bardziej popularną formą lokowania kapitału. Na rynku obserwujemy coraz większe zainteresowanie gruntami. Jeśli zatem myślisz o zakupie takiej nieruchomości, warto poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Informacje w pigułce o tym, czym jest nieruchomość gruntowa, zawarliśmy w poniższym artykule.

Co to jest nieruchomość gruntowa? Definicja

Co to jest nieruchomość gruntowa? Definicja

Nieruchomość gruntowa jest to obszar ziemi stanowiący odrębny przedmiot własności, a znajdujące się na niej trwale związane z gruntem budynki, urządzenia, rośliny, są częściami składowymi tej nieruchomości, o ile nie są stosowane wobec nich przepisy o nieruchomościach budynkowych lub odrębnej własności lokali tj. art. 46, 48 KC

Grunt jest rodzajem nieruchomości, a jednocześnie rzeczą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Nieruchomość gruntowa może składać się z jednej lub kilku działek, usytuowanych w oddzielnych miejscach pod warunkiem, że są one zapisane w jednej księdze wieczystej i są własnością tej samej osoby. Własność ta dotyczy nie tylko samego gruntu, ale również przestrzeni znajdującej się nad nim, jak i pod nim. Z tego wynika, że podstawowe prawo własności nieruchomości gruntowej dotyczy gruntu ze wszystkimi jego naniesieniami, nasadzeniami, tymi naturalnymi, jak i dokonanymi przez człowieka. Za nieruchomość gruntową można uznać wyłącznie część powierzchni ziemi wyodrębnioną jako całość.

Kodeks Cywilny wyróżnia dwa rodzaje gruntów:

  • grunty rolne do prowadzenia przez rolników działalności rolnej oraz wytwórczej,
  • grunty nierolnicze, które nie są gruntami rolnymi.

Sprawdź: W co zainwestować 200 tyś złotych

Granice nieruchomości gruntowej: naturalne a sztuczne

Granice nieruchomości gruntowej:

Granice nieruchomości gruntowej prawnie wyodrębniane są poprzez wytyczenie jej granic, a jeśli granice są sporne, ich przebieg zostaje ustalony w wyniku rozgraniczenia i założenia księgi wieczystej. Nieruchomość gruntowa jako część powierzchni ziemi położona może być w granicach naturalnych lub sztucznych.

  • Granice naturalne są to linie wytyczone przez czynniki naturalne takie jak: rzeki, rowy, pasma górskie, linie brzegowe mórz i jezior. Przebieg tych granic naniesiony jest na mapach ewidencyjnych.
  • Granice sztuczne to granice wytyczone przez człowieka, oznaczone w terenie w postaci znaków granicznych-geodezyjnych (słupków, znaków), zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym.

Nieruchomość gruntowa a księga wieczysta

Nieruchomość gruntowa a księga wieczysta

Nieruchomość gruntowa wyodrębniona na mapach jako część powierzchni ziemskiej, jest podstawą do objęcia jej księgą wieczystą. Księga wieczysta z kolei, jest podstawowym, jawnym dokumentem umożliwiającym ustalenie stanu prawnego nieruchomości do którego każdy z godnie z prawem ma dostęp.

Nieruchomość gruntowa kupno opłaty

Ustalenie stanu prawnego jest bardzo ważne przy zakupie ziemi i wymaga dobrego rozeznania we wpisach do księgi wieczystej. Księga wieczysta pozwala ustalić komu i jakie prawa przysługują do danej nieruchomości. Prowadzeniem takich ksiąg zajmują się Wydziały Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych. Wpisy w księgach wieczystych dokonuje się za wiedzą i zgodą sądu. Księgi wieczyste dostępne są w dwóch wersjach: papierowej i elektronicznej. Jedna księga wieczysta może obejmować kilka działek ewidencyjnych, nie graniczących ze sobą, stanowiąc odrębną nieruchomość. Natomiast działki, które są własnością jednej osoby, graniczące ze sobą ale objęte oddzielnymi księgami wieczystymi są odrębnymi nieruchomościami.

Przeczytaj również: W co zainwestować 500 tyś złotych

Nieruchomość gruntowa a działka budowlana

Nieruchomość gruntowa a działka budowlana

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, działka budowlana to nieruchomość gruntowa, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej, podłączenia do infrastruktury technicznej spełniają wymogi odpowiednie do stawiania obiektów budowlanych na tej działce. Wymogi te określane są przez odrębne przepisy i akty prawa miejscowego dotyczące stawiania budynków. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, taka działka jest wskazana jako działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. 

gminy z najdroższymi działkami

Zgodnie z ustawą Prawa budowlanego art.4 nieruchomość gruntową można zabudować w tedy gdy zamierzenie budowlane jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Jednym z istotnych warunków technicznych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2004r.), z którym powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie na działce budowlanej jest odległość od granicy działki i tak co najmniej :

  • 3 metry, gdy budynek jest zwrócony ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy,
  • 4 metry , gdy budynek jest zwrócony ścianą z oknami bądź drzwiami w stronę tej granicy.

Nieruchomość gruntowa – podsumowanie

Nieruchomość gruntowa - podsumowanie

Obecnie zakup nieruchomości gruntowych to bezpieczna lokata pieniędzy, stabilność inwestycji, oraz co najważniejsze – rentowność. Z roku na rok wartość gruntów rośnie, a więc nie odnotowujemy strat na wartości. W przypadku inwestycji w ziemię nie ma kosztów utrzymania, ubezpieczenia czy eksploatacji. Grunt można zakupić pod inwestycję lub na własne cele. Zakup nieruchomości gruntowej nie jest jednak łatwym zadaniem, taki grunt może mieć różne przeznaczenie. Musisz wiedzieć, że czeka Cię mnóstwo formalności z tym związanych. Szukając możliwości zakupu warto sprawdzić czy zagospodarowanie gruntu jest możliwe takie jak sobie wymarzyliśmy, czy przypadkiem nie czeka nas długa procedura np. odrolnienia.

Przeczytaj również:

Nieruchomość gruntowa – pytania i odpowiedzi

Co to jest nieruchomość gruntowa?

Nieruchomość gruntowa jest to obszar ziemi stanowiący odrębny przedmiot własności, a znajdujące się na niej trwale związane z gruntem budynki, urządzenia, rośliny, są częściami składowymi tej nieruchomości. Wyróżniamy grunty rolne i nierolnicze.

Czy nieruchomość gruntowa jest działką budowlaną?

Działka budowlana to nieruchomość gruntowa. Nie odwrotnie. Jej wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej, podłączenia do infrastruktury technicznej spełniają wymogi odpowiednie do stawiania obiektów budowlanych na tej działce. 

Z czego składać się może nieruchomość gruntowa?

Nieruchomość gruntowa może składać się z jednej lub kilku działek, usytuowanych w oddzielnych miejscach pod warunkiem, że są one zapisane w jednej księdze wieczystej i są własnością tej samej osoby. Własność ta dotyczy gruntu i przestrzeni nad nim, jak i pod nim.

Czy warto inwestować w nieruchomości gruntowe?

Obecnie zakup nieruchomości gruntowych to bezpieczna lokata pieniędzy, stabilność inwestycji, oraz co najważniejsze – rentowność. Wartość gruntów rośnie, a więc nie odczujemy strat wartości, a koszty utrzymania, ubezpieczenia czy eksploatacji są minimalne.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.