Co to jest budynek niski?

Zanim rozpoczniesz budowę domu, musisz wziąć pod uwagę całą masę formalności. Jedną z nich jest określenie w projekcie, jaka wysokość domu Cię interesuje. Od tego uzależnione jest wiele dalszych decyzji i warunków technicznych, jakim budynek powinien odpowiadać – w tym przypadku budynek niski. Chodzi między innymi o warunki usytuowania na działce lub warunki bezpieczeństwa pożarowego. Jakie kryteria spełnia budynek niski?

Co to jest budynek?

Co to jest budynek?

Zgodne z ustawą o Prawo budowlane oraz ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, budynkiem nazywamy obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, który posiada dach i fundamenty. Oznacza to że, budynek nie może być składany i rozkładany ani przemieszczany z miejsca na miejsce. W obu wspomnianych wyżej ustawach definicja budynku jest identyczna.

Przeczytaj również:: Inwestowanie w nieruchomości z małym kapitałem

Co to jest wysokość budynków?

Co to jest wysokość budynków?

Ustawa o prawie budowlanym nie rozstrzyga jednoznacznie kwestii definicji wysokości budynku. Ogólnie mówiąc, wysokość budynku służy do określania maksymalnego, pinowego wymiaru obiektu, który liczony jest od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki. Attyka jest to górny element konstrukcji budynku, elewacji, który osłania dach.

Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o budowie domu, zapoznać się najpierw z wytycznymi zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy wydanymi dla określonego terenu. 

Co zalicza się do budynków?

Co zalicza się do budynków?

Do budynków zaliczamy pięć ich podstawowych rodzajów, które różnią się między sobą przede wszystkim przeznaczeniem. Do tych budynków zaliczamy:

  • budynki mieszkalne, których przeznaczeniem jest ich zamieszkanie przez ludzi, jednorodzinne, wielorodzinne, letniskowe, budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
  • budynki użyteczności publicznej, przeznaczone na potrzeby administracji publicznej,kultury, oświaty,nauki, opieki zdrowotnej, handlu, gastronomi itp.
  • budynki techniczne, o ściśle określonych warunkach, które muszą spełniać aby mogły pełnić swoją funkcję: hale magazynowe, produkcyjne ,remontowe,
  • budynki gospodarcze, wykorzystywane do przechowywania narzędzi, sprzętu, płodów rolnych,
  • budynki inwentarskie, służące do przechowywania zwierząt gospodarskich.

Budynek niski – definicja

Budynek niski - definicja

Budynek niski jest to budynek z grupy wysokościowej (N), którego wysokość nie przekracza 12 metrów nad poziomem terenu. Liczba kondygnacji nadziemnych w takim budynku jest mniejsza lub równa 4.

Jak określić wysokość budynku?

Jak określić wysokość budynku?

Wysokość budynku określamy, robiąc pomiar od najniżej położonego punktu przy wejściu do obiektu, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu. Potocznie mówiąc wysokość budynku mierzymy od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu czyli do kalenicy.

Kalenica jest to najwyżej położona, pozioma krawędź dachu, przy której zbiegają się przeciwległe połacie dachowe budynku.

Sprawdź: W co zainwestować 200 tyś złotych

Budynek niski i inne – podział budynków na grupy wysokości

podział budynków na grupy wysokości

Budynki dzielimy pod względem wysokości w celu wyznaczenia im odpowiednich warunków technicznych i użytkowych. Im wyższa jest grupa wysokości, tym wyższe warunki stawiane są dla takiego budynku. Wyróżniamy 4 grupy wysokości budynków, a mianowicie:budynki niskie, średniowysokie, wysokie i wysokościowce.

  • Budynki niskie (N), są to budynki których wysokość nie przekracza 12 m nad poziomem terenu, do 4 kondygnacji naziemnych,
  • budynki średniowysokie, (SW), to budynki o wysokości od 12 m do 25 m włącznie,liczba kondygnacji naziemnych wynosi od 4 do 9,
  • budynki wysokie (W), do tych budynków zaliczamy budynki, których ilość kondygnacji wynosi od 9 do 18, a ich wysokość mieści się w granicach od 25 m do 55 m włącznie, 
  • wysokościowce ( WW), to budynki, których wysokość przekracza 55 m nad poziomem terenu, a liczba kondygnacji jest większa niż 18.

Podział na w/w grupy budynków, został ściśle określony i sklasyfikowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czym się różni budynek od budowli?

Czym się różni budynek od budowli?

Choć oba pojęcia brzmią podobnie, to nie oznaczają tego samego. Charakterystyczną cechą budynku jest jego przeznaczenie do zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Takim przykładem są domy wolnostojące, bloki mieszkalne, szkoły, hale sportowe, ośrodki kultury, hangary, magazyny i każdy budynek niski.

Natomiast budowlą jest każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem, i jest to taki obiekt budowlany, w którym nie da się zamieszkać np. wiadukt, tunel, lotnisko droga, pomnik.

Podsumowując, budynek (w tym także budynek niski) posiada ściany, okna i drzwi, zaś budowla jest to obiekt o innym zastosowaniu.

Budynek niski a bezpieczeństwo ogniowe

Budynek niski a bezpieczeństwo ogniowe

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa ogniowego związane są między innymi z wysokością budynku. Od tego, jaki wysoki jest budynek, oraz jego kategorii i funkcji, kwalifikowany jest do wymaganej klasy odporności pożarowej. W tym zakresie są określone wymagania co do odporności ogniowej elementów budynku, czyli konstrukcji nośnej, dachu, stropów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, oraz zastosowanych materiałów. Im wyższe zastosujemy klasy odporności ogniowej elementów budynku, tym większa gwarancja bezpieczeństwa w razie pożaru.

Sprawdź: Grupowe inwestowanie w nieruchomości

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA - Polityka prywatności i Warunki usługi