Co to jest nieruchomość rolna?

Dzisiaj w artykule zajmiemy się kwestiami dotyczącymi nieruchomości rolnej. Czym jest nieruchomość rolna, czym się różni od nieruchomości gruntowych, jakie przepisy prawa powinniśmy poznać zanim zdecydujemy się na zakup takiej nieruchomości?

Nieruchomość rolna – definicja

Nieruchomość rolna - definicja

Nieruchomością rolną zgodnie z KC nazywamy nieruchomość gruntową, na której prowadzona jest lub będzie prowadzona działalność rolnicza w postaci uprawy roślin, hodowli zwierząt, sadownictwa, ogrodnictwa oraz działalności rybnej. 

Nieruchomość rolna – cechy kluczowe 

Nieruchomość rolna - cechy kluczowe 

Kluczowymi cechami dla nieruchomości rolnej są:

 • Lokalizacja i położenie,
 • Różnorodność rodzajów użytków gruntowych,
 • Różnorodność utworów tworzących glebę i jej ożywiony charakter,
 • Występowanie gleb o różnej przydatności rolniczej,
 • Wyposażenie w budowle i urządzenia służące do produkcji rolnej,
 • Możliwość innego, niż rolnicze, wykorzystania,
 • zdolności produkcyjne gleb, przydatność do określonej produkcji(rośliny), trudność uprawy, kultura gleb. 

Czy nieruchomość rolna to to samo, co gospodarstwo rolne?

Czy nieruchomość rolna to to samo, co gospodarstwo rolne?

Nieruchomość rolna to nie to samo, co gospodarstwo rolne. Pomimo zbieżności w nazwie, istnieje zasadnicza różnica pomiędzy tymi nieruchomościami. Za nieruchomości rolne uznaje się te nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie. Nie oznacza to jednak ciągłości prowadzenia działalności, dlatego też za nieruchomość rolną uznaje się również odłogi i ugory, które kiedyś mogą posłużyć jako grunty do produkcji roślin lub hodowli zwierząt. Zaś za gospodarstwo rolne uważane są przede wszystkim grunty rolne oraz grunty leśne wraz z budynkami lub ich częściami, maszynami i inwentarzem, niezbędnymi do prowadzenia stałej produkcji rolnej, o łącznej powierzchni powyżej 1 ha. 

Co NIE jest nieruchomością rolną?

Co NIE jest nieruchomością rolną?

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego ściśle definiuje warunki, jakim musi odpowiadać nieruchomość, aby miała status nieruchomości rolnej. W takim razie co nią nie jest? Do nieruchomości rolnych nie zaliczamy:

 • nieruchomości rolne będące drogami wewnętrznymi,
 • nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha,
 • nieruchomości rolne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami, stanowiące 70% powierzchni nieruchomości,
 • nieruchomości gruntowe inne niż rolne (budowlane, przemysłowe, leśne) oraz nieruchomości lokalowe,
 • grunty rolne o powierzchni mniejszej niż 0,5 ha, które w dniu 30.04.2016 r., były zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz budynki wykorzystane do produkcji rolniczej,
 • nieruchomości rolne wchodzące w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa, mowa o nich w ustawie z 19 października 1991 r.,
 • sprzedane nieruchomości rolne na podstawie art.42 ust.1 i 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r.

Przeczytaj również: W co zainwestować 100 tyś złotych

Nieruchomość rolna a kodeks cywilny

Przepisy dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce określa Ustawa Rolna. Natomiast definicji prawnej nieruchomości rolnej należy szukać w przepisach Kodeksu Cywilnego art. 46, do którego w/w ustawa się odnosi. Zapis ten znalazł się w Kodeksie Cywilnym na początku lat 90-tych, w skutek następujących zmian mających na celu ochronę własności rolniczej.

Nieruchomość rolna vs. nieruchomość gruntowa – różnice

Nieruchomość rolna vs. nieruchomość gruntowa

To co wyróżnia nieruchomość rolną to jej przeznaczenie. Za nieruchomość rolną zgodnie z definicją uznaje się nieruchomości wykorzystywane na cele rolnicze oraz takie które mogły by być w ten sposób wykorzystywane. Do nieruchomości rolnej zaliczana jest nawet taka nieruchomość, która obecnie nie jest wykorzystywana do celów rolnych, ale może takiemu celowi służyć. Natomiast nieruchomość gruntowa jest to część powierzchni ziemi, stanowiąca czyjąś własność. Rozciąga się ona nad i pod powierzchnią przestrzeni. Z nieruchomości gruntowej wyłączone są budynki i lokale w przypadku, gdy stanowią osobną własność.

Co to jest działka rolna?

Co to jest działka rolna?

Działką rolną nazywamy grunty, które w ewidencji gruntów i budynków zostały uznane za użytki rolne. Wyjątek stanowią grunty zajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej pozarolniczej. Według prawa działkę rolną przede wszystkim może zakupić rolnik indywidualny.

ceny zakupu sprzedaży działek rolnych

W innych przypadkach zakup działki rolnej jest możliwy, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zgody Generalnego Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Odstępstwem od tego zapisu, jest możliwość zakupu działki rolnej pod budowę domu przez osobę, która nie jest rolnikiem,  wtedy gdy działka ma poniżej 1 ha.

Przeczytaj również: W co zainwestować 500 tyś złotych

Działka rolna zabudowana vs. niezabudowana – różnice

Działka rolna zabudowana vs. niezabudowana

Działką rolną zabudowaną określa się teren, do którego należy budynek trwale z nim związany. Ważne jest aby budynek położony był na konkretnym obszarze i należał do tej samej osoby co działka. Natomiast działka rolna niezabudowana to grunt na którym nie znajdują się żadne budynki trwale z nim związane. Najczęściej są to grunty rolne lub leśne. Taki teren nie może być przeznaczony pod zabudowę opierająca się na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Inwestowanie w nieruchomości rolne – warto? Podsumowanie

Inwestowanie w nieruchomości rolne nie jest rzeczą łatwą, zasady obrotu działkami rolnymi są bardzo restrykcyjne, regulowane przez ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Możliwości inwestycji więc jest tutaj bardzo mało. Jednak lokata i pomnażanie kapitału poprzez zakup nieruchomości jest możliwy i opłacalny. Przez ostatnie lata obserwujemy stały wzrost cen nieruchomości rolnych.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *