Co to jest działka ewidencyjna?

Polska podzielona jest na jednostki ewidencyjne, które z kolei stworzone są z obrębów ewidencyjnych. Te natomiast dzielą się na działki ewidencyjne. Podział ten pozwala na odpowiednią ewidencję gruntów oraz tworzenie dokładnych statystyk. W poniższym artykule odpowiemy między innymi na pytania czym jest działka ewidencyjna, jak znaleźć i odczytać jej numer oraz w jaki sposób wyznacza się jej granice.

Działka ewidencyjna – definicja 

Działka ewidencyjna - definicja 

Zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji są:

 1. jednostka ewidencyjna,
 2. obręb ewidencyjny,
 3. działka ewidencyjna.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, jednostki ewidencyjne tworzone są przed obręby ewidencyjne. Te z kolei składają się z wielu działek ewidencyjnych.

W myśl wyżej wskazanego rozporządzenia działka ewidencyjna jest podstawową jednostką geodezyjną. Jej definicja stanowi, że jest to ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. 

Jednostka ewidencyjna a obręb ewidencyjny 

Jednostka ewidencyjna a obręb ewidencyjny 

Definicja jednostki ewidencyjnej również została zawarta we wspomnianym wcześniej Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z § 6. 1 tego aktu prawnego jednostkę ewidencyjną stanowi obszar gruntów położony w granicach administracyjnych gminy, a w przypadku gdy w skład gminy wchodzi miejscowość o statusie miasta – również w granicach administracyjnych miasta. W miastach, w których utworzono dzielnice, mogą stanowić one odrębne jednostki ewidencyjne. 

Jednostki ewidencyjne dzielą się na obręby ewidencyjne. Obręb ewidencyjny jest obszarem gruntu położonym w granicach administracyjnych wsi i sołectw, a w miastach w granicach dzielnic, osiedli i zespołów urbanistycznych.

Inaczej mówiąc, w skład jednostki ewidencyjnej – gminy, wchodzą wsie lub osiedla – obręby. 

Działka ewidencyjna – linie graniczne

Linie graniczne działek ewidencyjnych dzieli się na:

 • naturalne,
 • sztuczne.

Granice naturalne działki to elementy środowiska, które są z nią trwale związane, takie jak cieki wodne, wąwozy lub drogi. Granice sztuczne działki powstają natomiast w efekcie m.in. podziałów działek i nowych pomiarów. 

Kiedy działki sąsiadujące są odrębnymi działkami? 

Kiedy działki sąsiadujące są odrębnymi działkami? 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wyżej wskazane rozporządzenie odnosi się także do kwestii podejścia do działek sąsiadujących ze sobą, które są we władaniu tej samej osoby. Wskazuje ono mianowicie kiedy takie działki uznawane są jako odrębne grunty. Dzieje się tak w trzech przypadkach: 

 • kiedy działki zostały wyodrębnione na podstawie podziału nieruchomości,
 • kiedy działki zostały wyszczególnione w istniejących dokumentach określających stan prawny nieruchomości,
 • kiedy działki są częścią dróg, linii kolejowych, rowów oraz wód śródlądowych,  a ich wyróżnienie jest celowe ze względu na odrębne oznaczenia tych gruntów w innych ewidencjach i rejestrach publicznych bądź ze względu na ich różne nazwy urzędowe.

Przeczytaj również:: Inwestowanie w nieruchomości z małym kapitałem

Numer działki ewidencyjnej

Numer działki ewidencyjnej

Do identyfikacji poszczególnych działek ewidencyjnych służy numer ewidencyjny. Ma on postać liczby naturalnej, czyli np. 1, 2, 3, 4 itd. Każda działka ewidencyjna na terenie obrębu ma przypisany swój własny, niepowtarzalny numer.

W przypadku podziału nieruchomości, nowo powstałe działki ewidencyjne numerowane są liczbą w postaci ułamka, np. 110/2, 110/3. Cyfra po ukośniku pokazuje, na ile części został podzielony grunt.

W przypadku scalenia działek nadaje się im numer będący kolejną nieużytą wcześniej liczbą naturalną. 

Działka ewidencyjna – kiedy potrzebny jest numer?

Numer działki ewidencyjnej jest niezbędny w kilku przypadkach:

Działka ewidencyjna - kiedy potrzebny jest numer

Jak odczytać numer działki ewidencyjnej? 

Jak odczytać numer działki ewidencyjnej? 

Poszczególne elementy identyfikatora działki ewidencyjnej zawierają w sobie jednak o wiele więcej informacji. Za przykład weźmy działkę ewidencyjną o identyfikatorze 221005_2.0002.110:

 • 22 – kod województwa pomorskiego,
 • 2210 – kod powiatu nowodworskiego,
 • 221005_2 – kod gminy Sztutowo,
 • 221005_2.0002 – kod obrębu ewidencyjnego Kąty Rybackie
 • 221005_2.0002.110 – identyfikator działki ewidencyjnej o numerze 110 w obrębie ewidencyjnym Kąty Rybackie

W efekcie otrzymujemy unikalny adres administracyjny działki, wykorzystywany między innymi w celach statystycznych.

Przeczytaj również: W co zainwestować 500 tyś złotych

Jak znaleźć numer działki ewidencyjnej? 

Numer działki ewidencyjnej można na własną rękę znaleźć na dwa sposoby:

Jak znaleźć numer działki ewidencyjnej? 

 1. Za pomocą portalu internetowego Geoportal, korzystając z opcji wyszukiwania adresów. Należy wskazać nazwę miasta, wsi, dzielnicy, w której znajduje się działka, a następnie wybrać dokładny obszar, na którym znajduje się interesująca nas działka. 
 2. Podczas wizyty w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, z siedzibą w odpowiednim starostwie powiatowym. Pracownik tej instytucji ma obowiązek wskazania nam numeru działki.

Numer działki ewidencyjnej jest też wskazany w dziale pierwszym księgi wieczystej. Księgi wieczyste są dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przeczytaj również: Grupowe inwestowanie w nieruchomości

Działka ewidencyjna – pytania i odpowiedzi

Co to jest działka ewidencyjna?

Działka ewidencyjna, zdefiniowana w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. to ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony za pomocą linii granicznych. 

Co to znaczy, że działka jest jednolita pod względem prawnym?

Działka, mieszkanie czy dowolna inna nieruchomość, która jest jednolita pod względem prawnym, ma jasną sytuację prawną w kwestiach właścicielskich i stanowi przedmiot własności tej samej osoby lub współwłasności tych samych osób.

Co to znaczy, że działka jest budowlana?

Działka budowlana to taka, na której już zbudowane są, zostały wyburzone lub dopiero będą zbudowane różnego rodaju budynki – domy jedno- i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej czy komercyjne. Taka działka ma dostęp m.in. do infrastuktury i drogi publicznej.

Jak znaleźć numer działki ewidencyjnej?

Numer działki ewidencyjnej można na własną rękę znaleźć za pomocą portalu internetowego Geoportal lub w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami w starostwie powiatowym. Numer działki jest też wskazany w dziale pierwszym księgi wieczystej.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.