Czym są obligacje kuponowe?

Planujesz inwestycje w obligacje, ale szukasz najbezpieczniejszej opcji? Czy słyszałeś kiedyś o obligacjach kuponowych lub zerokuponowych? Czym są obligacje kuponowe i czy to się w ogóle opłaca? W które opcji inwestor może zyskać gwarantowane odsetki? Rozwiń ten temat w poniższym artykule!

Co to jest obligacja?

Obligacja jest to papier wartościowy o charakterze dłużnym, w którym jedna strona, zwana emitentem obligacji, stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony, zwanej obligatariuszem (właścicielem obligacji). Emisja obligacji jest formą zaciągnięcia kredytu. Oprocentowanie zależy od wiarygodności kredytowej emitenta. Ponadto jest współmierne do ponoszonego ryzyka. Obligacje różnią się tym od akcji, że nie dają posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta.

Obligacje kuponowe – definicja

Ciekawym zjawiskiem są obligacje kuponowe. Mówimy o nich wtedy, gdy cena emisyjna jest równa wartości nominalnej, a papiery wartościowe są oprocentowane zgodnie z poziomem ryzyka niewypłacalności emitenta. Czyli, jest to rodzaj obligacji, które są wykupywane po cenie nominalnej. Posiadają kupon odsetkowy, gwarantujący jego posiadaczowi otrzymanie stałego dochodu w oznaczonym terminie. To jeden z najczęściej wybieranych rodzajów obligacji przez inwestorów. 

W monecie wykupienia przez inwestora obligacji kuponowych po wartości nominalnej, będzie on otrzymywał w równych odstępach czasu odsetki za cały czas trwania swojej inwestycji. Po upłynięciu terminu wykupu, odzyskuje on kapitał jaki wpłacił na początku. Na czym zatem zarabia inwestor? Na odsetkach, tak samo jak w przypadku lokat. 

Obligacje kuponowe – rodzaje

Istnieje kilka podziałów obligacji kuponowych. W zależności od tego, jak często są wypłacane odsetki, możesz podzielić je na cztery rodzaje, tj.:

  • roczne,
  • półroczne,
  • kwartalne,
  • miesięczne.

Ważny tutaj, jest fakt, że odsetki zawsze muszą być wypłacane w równych odstępach czasu oczywiście w zależności od tego, z jakim rodzajem obligacji mamy do czynienia.

Z kolei, ze względu na sposób ustalania odsetek możemy obligacje kuponowe podzielić na:

  • obligacje kuponowe o stałym oprocentowaniu – zazwyczaj krótkoterminowe, mają również stałą wysokość oprocentowania, a odsetki wypłacane są w chwili ich wykupienia. Obligacje kuponowe tego rodzaju, umożliwiają zapoznanie się ze wszystkimi opłatami, jakie wiążą się z ich posiadaniem, już podczas ich zakupu,
  • obligacje kuponowe o zmiennym oprocentowaniu – wysokość ich oprocentowania uzależniona jest od pewnego rodzaju stopy referencyjnej. Bardzo często przyjmuje się WIBOR.

Obligacje kuponowe możemy podzielić także ze względu na rodzaj kuponu. Będą to: 

  • obligacje o stałym kuponie (wielkość odsetek jest ustalona odgórnie i nie ulega zmianie przez cały okres emisji),
  • obligacje o zmiennym kuponie (wielkość odsetek uzależnia się od czynników warunków emisji, np. wysokości stóp procentowych),
  • obligacje o kuponie okresowo korygowanym (wielkość wypłacanego kuponu jest co jakiś okres, np. roku zmieniana o wartość ustaloną w warunkach emisji obligacji).

Obligacje kuponowe i zerokuponowe – różnice

Jak czytałeś powyżej, w przypadku obligacji kuponowych, inwestor kupuje papiery wartościowe po wartości nominalnej, a trakcie trwania inwestycji, w regularnych odstępach czasu, wypłacane są mu odsetki. 

Obligacje zerokuponowe, nazywane są niekiedy papierami dłużnymi z dyskontem, nie są oprocentowanie, a co za tym idzie– inwestorowi nie zostają wypłacane żadne odsetki. Co więcej, obligacje zerokuponowe kupuje się po cenie emisyjnej, która jest niższa zawsze od wartości nominalnej. Po terminie zapadalności, emitent wypłaca wartość nominalną papierów wartościowych, a zysk wynika z różnicy między ceną emisyjną, a wartością nominalną. 

Zdecydowanie częściej wykorzystywane są obligacje kuponowe. Nic w tym dziwnego, gdyż dają one znacznie większą kontrolę nad płynnością i wypłacalnością spółki. Czy obligacje zerokuponowe są mniej opłacalne? Niekoniecznie, musisz jednak wybierać obligacje spółek, które mają pewną kondycję finansową.  

Obligacje kuponowe – oprocentowanie

Ogólnie oprocentowanie obligacji skarbowych to sposób ustalenia wysokości odsetek. Czyli jest to procent, jaki dana osoba będzie mogła zarobić, oczywiście uzależniony od tego, jaką kwotę zainwestuje.

W przypadku obligacji o oprocentowaniu stałym inwestor może dokładnie wyliczyć konkretną kwotę, jaką zarobi przez cały okres inwestycji. Natomiast, w przypadku obligacji o  oprocentowaniu zmiennym to tutaj niestety inwestor nie, ma możliwości wyliczenia dokładnego zysku, jaki osiągnie. W tym przypadku istotne jest, że ceny tych obligacji zależą od tego, jakie są obecne rynkowe stopy procentowe.

Obligacje kuponowe – podsumowanie

Obligacje kuponowe to stosunkowo bezpieczne rozwiązanie dla inwestorów. Przynoszą one inwestorowi pewny dochód na, który składają się odsetki za czas, kiedy pieniądze były zainwestowane w obligację. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest fakt, że wspomniane odsetki zawsze muszą być wypłacane w równych odstępach czasu oczywiście w zależności od tego, z jakim rodzajem obligacji mamy do czynienia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA - Polityka prywatności i Warunki usługi