Dziennik budowy – co to jest?

Dziennik budowy jest dokumentem wymaganym w przypadku każdej nowej inwestycji. Za brak jego prowadzenia inwestor może zostać obciążony wysoką grzywną lub ograniczeniem wolności do nawet 2 lat. W niniejszym artykule podpowiadamy m.in. kto wydaje dziennik budowy, gdzie można go kupić oraz ile to kosztuje.

Dziennik budowy – co to jest?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 45 § 1 prawa budowlanego dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót.

Jest to jeden z najważniejszych dokumentów zaliczanych do dokumentacji budowlanej, bez którego nie można rozpocząć prac budowlanych. Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące m.in. postępów prac czy zmian w projekcie. Dziennik budowy jest niezbędny do oceny przebiegu budowy pod względem technicznym.

Dziennik budowy – kto go wydaje?

Dziennik budowy jest wydawany inwestorowi przez organ, który wcześniej wydał decyzję o pozwoleniu na budowę lub w którym dokonano zgłoszenia budowy. Organ wydający dziennik dokonuje jego rejestracji i ostemplowania na wszystkich stronach.

Dziennik budowy – rejestracja

Wniosek o rejestrację dziennika budowy składa się w Starostwie Powiatowym, które wydaje go w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia wniosku. Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię pozwolenia na budowę,
 • pełnomocnictwo (jeśli inwestor korzysta z pełnomocnika),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku pełnomocnictwa),
 • oryginał dziennika budowy (w przypadku przedłużenia dziennika, gdy od jego rejestracji minęły 3 lata).

Pamiętajmy, że sama rejestracja dziennika budowy nie jest wystarczająca, by rozpocząć budowę. Inwestor jest zobligowany, by minimum 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia prac powiadomić o tym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, jak również projektanta nadzorującego zgodność realizacji budowy z projektem.

Dziennik budowy – gdzie go kupić i ile kosztuje?

Dziennik budowy jest wydawany przez Starostwo Powiatowe. W tym przypadku jego koszt to 20 – 30 zł.  Taki dziennik można też nabyć samodzielnie w księgarni za kwotę wynoszącą ok. 10 zł.

Co istotne, sama rejestracja dziennika budowy nie jest obarczona opłatą skarbową, o ile inwestor występuje o to samodzielnie. W przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika, należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł.

Dziennik budowy – kto go prowadzi?

Osobą odpowiedzialną za prowadzenia dziennika budowy jest kierownik budowy. Do umieszczenia w nim wpisów są natomiast uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego:

 • inwestor,
 • projektant
 • kierownik budowy,
 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • kierownik robót budowlanych,
 • osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
 • pracownicy organów nadzoru budowlanego oraz innych organów kontrolujących budowę.

Każda z wyżej wskazanych osób musi zostawić przy wpisie w dzienniku swoje dane.

Wpisów nie mogą dokonywać wykonawcy i podwykonawcy inwestycji.

Dziennik budowy – jak wypełniać?

Wypełnianie dziennika należy zacząć jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Konieczne jest wpisanie do niego danych osób odpowiadających za przebieg budowy. Należy podać także ich specjalności i numery uprawnień budowlanych, a osoby te muszą potwierdzić dane własnoręcznym podpisem z datą jego składania.

Druga strona dziennika powinna zawierać oświadczenie kierownika budowy o odpowiedzialności za przebieg realizowanej budowy, a także wpis geodety dotyczący wytyczenia fundamentów.

Następnie w dzienniku należy na bieżąco, regularnie opisywać przebieg prac. Konieczne jest wprowadzanie do niego wszelkich zmian w projekcie, takich jak np. wybór innego niż wcześniej zakładano rodzaju pompy ciepła.

Jeśli w trakcie prac dojdzie do zmiany kierownika budowy – także musi być to odnotowane w dzienniku wraz z podpisem starego i nowego kierownika budowy oraz informacją na jakim etapie prac doszło do tej zmiany.

Na koniec prac kierownik budowy dokonuje ostatniego wpisu do dziennika. Dotyczy on zgłoszenia domu do odbioru.

Co z dziennikiem po zakończeniu budowy? 

Dziennik budowy jest potrzebny jeszcze po zakończeniu budowy. Umieszczane w nim wpisy są bowiem elementem dokumentacji powykonawczej. Powinien on zostać załączony przez inwestora lub kierownika budowy do zawiadomienia o zakończeniu robót i wniosku o wydanie zgody na użytkowanie, które należy złożyć do odpowiedniego organu administracji samorządowej.

Dziennik budowy – podsumowanie

Dziennik budowy jest nieodłącznym elementem każdej inwestycji budowlanej. Jego prowadzenie jest bowiem narzucone przepisami prawa. Rzetelnie uzupełniany dziennik pozwala na lepszą organizację prac. Gwarantuje też mniejszy stres w przypadku kontroli budowlanych. Pamiętajmy, że bez dziennika budowlanego nie można rozpoczynać budowy. Konsekwencje zaniedbania tego, jak mogłoby się wydawać, szczegółu mogą okazać się bardzo bolesne.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.