Projekt budowlany vs. projekt architektoniczno-budowlany

Wybudowanie domu lub jakiegokolwiek obiektu niestety nie jest możliwe bez całej obszernej dokumentacji, czyli projektu budowlanego. Projekt budowlany jest podstawowym dokumentem inwestora w procesie inwestycyjnym. W oparciu o projekt budowlany zostanie wydane pozwolenie na budowę i realizację inwestycji. W 2020 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, upraszczająca i przyspieszająca proces inwestycyjno-budowlany. W poniższym artykule zawarliśmy spektrum informacji związane z przedsięwzięciem, jakim jest projekt budowlany po nowelizacji.

Projekt budowlany – co to jest?

Projekt budowlany jest podstawowym i obowiązkowym dokumentem, jaki powstaje na początku inwestycji w nieruchomości, pozwalającym na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jest to kompletny zestaw dokumentów, które określają wszystkie założenia projektowe inwestycji i podlegają zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. W praktyce projekt budowlany jest zbiorem rysunków technicznych i architektonicznych oraz odpowiednim opisem obiektu budowlanego. Poprawnie i kompletnie złożona dokumentacja jest gwarancją szybkiego otrzymania pozwolenia i rozpoczęcia budowy.

Projekt budowlany – przed i po nowelizacji prawa budowlanego

Dotychczas projekt budowlany był jednolitym dokumentem, obejmującym projekty ze wszystkich branż; od projektu zagospodarowania działki, przez projekt architektoniczny oraz projekt techniczny. Nowelizacja Prawa budowlanego w 2020 r. wprowadziła podział projektu budowlanego na trzy części tego projektu:

 • projekt zagospodarowania terenu bądź działki,
 • projekt architektoniczno -budowlany,
 • projekt techniczny.

Taki podział projektu uprości procedurę i przyspieszy proces inwestycyjno-budowlany, zapewniając większą stabilność podejmowanych decyzji przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Zgodnie z nową procedurą odpowiedni organ nadzoru budowlanego najpierw zatwierdza projekt zagospodarowania terenu lub działki, wraz z projektem architektoniczno-budowlanym decyzją o wydaniu pozwolenia na budowę. Natomiast projekt techniczny przedkładany jest Nadzorowi budowlanemu dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

3 elementy projektu budowlanego

Zgodnie z art. 34 ust.3 ustawy o Prawie Budowlanym Od 19 września 2020 r.projekt budowlany podzielony został na 3 części:

 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu zawiera; określenie granic działki, usytuowanie i obrysy obiektów budowlanych istniejących i projektowanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych, sposób odprowadzania oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, jak również informację o obszarze oddziaływania obiektu.
 2. Projekt architektoniczno-budowlany zawierający: układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, opinię geotechniczną, parametry techniczne budynku, informacje o planowanym użytkowaniu obiektów budowlanych(w tym liczbę lokali), dane dotyczące wyposażenia technicznego budynku zwłaszcza o źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej; informacje o projektowanych rozwiązaniach materiałowych i technicznych mających wpływ na otoczenie i środowisko.
 3. Projekt techniczny obejmujący; projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statystyczno -wytrzymałościowych, energetyczna charakterystyka budynku, rozwiązania techniczne i materiałowe oraz opracowania instalacyjne.

Projekt budowlany – co zawiera?

Projekt budowlany zawiera wszystkie informacje konstrukcyjne i techniczne niezbędne do wybudowania danego obiektu. Warunki jakie musi spełniać projekt budowlany określa art 34 Ustawy Prawo Budowlane. Projekt powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt budowlany powinien zawierać dodatkowo opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z odrębnych ustaw.

Strona tytułowa projektu budowlanego powinna zawierać: nazwę, adres, kategorię obiektu budowlanego, jednostkę ewidencyjną, obręb i numery działek ewidencyjnych. Następnie zamieszczamy dane inwestora oraz jego adres i adres jednostki projektowania; dane projektanta, numer uprawnienia, specjalność oraz podpis. Dalej wpisane są dane osób posiadających uprawnienia budowlane wraz z określeniem zakresu opracowania projektu, specjalności oraz numeru posiadanych uprawnień budowlanych.

Projekt architektoniczno-budowlany – czym jest?

Projekt architektoniczno-budowlany jest najważniejszym elementem projektu budowlanego potrzebnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt architektoniczno-budowlany jest to dokumentacja składająca się z dwóch części opisowej i architektonicznej:

 • część architektoniczna to rysunki elewacji, rzutów fundamentów oraz wszystkich poziomów obiektu i przekrojów detali,
 • część opisowa w której powinny znajdować się opisy technologii i zastosowanych rozwiązań, informacje na temat konstrukcji budynku wraz z zestawieniem materiałów.

Co zawiera projekt architektoniczno-budowlany?

Projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać kwestie związane z:

 • układem przestrzennym oraz formą architektoniczną obiektu budowlanego,
 • sposobem użytkowania obiektu,
 • opinią geotechniczną i informacją o sposobie posadowienia obiektu,
 • charakterystyką parametrów technicznych obiektu. 

Projekt budowlany vs. projekt architektoniczno-budowlany – różnice

Pojęcia projekt budowlany i projekt architektoniczno-budowlany nie oznaczają tego samego. W praktyce są to dwa osobne projekty, pokrewne, ale z pewnymi różnicami.

Projekt budowlany tworzy zbiór wszystkich dokumentów i projektów wymagających prawnego zatwierdzenia; projekt techniczny, projekt architektoniczno-budowlany, niezbędne pozwolenia, opinie, zaświadczenia.

Projekt architektoniczno-budowlany zgodnie z regulacjami prawnymi stanowi nieodzowną część projektu budowlanego. Uwzględnia on układ przestrzenny inwestycji, parametry techniczne, rozwiązania materiałowe, opinie geotechniczne, ekologiczną charakterystykę.

Projekt architektoniczno-budowlany staje się projektem budowlanym wtedy kiedy spełni wszystkie ustawowo określone wymogi i zostanie przystosowany do decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt techniczny – co zawiera?

Projekt techniczny jest to nowość wprowadzona w prawie budowlanym nowelizacją prawa budowlanego z września 2020 r. Projekt techniczny nie jest potrzebny we wstępnym etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jednak jest on niezbędny do odbioru inwestycji.

Projekt techniczny dotyczy wszystkich kwestii technicznych obiektu i powinien zawierać:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu oraz wyniki obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych,
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 • dokumentację geologiczno-inżynieryjną, lub warunki geotechniczne posadowienia obiektu,
 • charakterystykę energetyczną,
 • inne opracowania projektowe.

Co obejmuje sprawdzenie projektu budowlanego?

Zakres sprawdzania projektu budowlanego przez organ Nadzoru budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę został określony w art.35 ust.1 ustawy o Prawo budowlane. Urząd sprawdza prawidłowość i zgodność złożonej dokumentacji projektowej z obowiązującym prawem i przepisami.W szczególności sprawdzane jest:

 1. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymogami środowiska,
 2. zgodność projektu zagospodarowania terenu lub działki z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Sprawdzenie czy inwestycja odpowiada warunkom technicznym,
 3. kompletność projektu budowlanego czyli posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń, wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia art. 20 ust. 1 pkt. 1b, 
 4. wykonanie obowiązku sprawdzenia projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane, legitymującą się aktualnym zaświadczeniem na dzień opracowania lub sprawdzenia projektu art. 12 ust. 7

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.