Co to jest dywidenda?

Na pewno spotkaliście się niejednokrotnie z takim stwierdzeniem, że spółka akcyjna wypłaca dywidendę lub że akcjonariuszowi spółki przysługuje dywidenda. Czy zastanawiałaś/eś się, czym jest dywidenda, na jakich zasadach jest przyznawana i wypłacana? Może jesteś początkującym inwestorem, który poszukuje dla siebie pierwszych możliwości ulokowania kapitału? Jeśli tak, to w takim razie mam nadzieję, że artykuł pomoże odpowiedzieć na nurtujące Was pytania.

Dywidenda – definicja

Dywidenda to nic innego, jak część zysku netto spółki kapitałowej, która przypada wspólnikom lub posiadaczom akcji, zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników lub odpowiednio walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Inwestorzy otrzymują dywidendę jako wynagrodzenie za udzielenie spółce kapitału. Co do zasady, dywidenda ma formę pieniężną lub formę innych aktywów, posiadanych przez dany podmiot. Mogą to być akcje, aktywa ruchome, nieruchomości, a także udziały w spółce.

Na jakich zasadach jest wypłacana dywidenda?

O wypłacie dywidendy i jej wysokości decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Po analizie rocznego bilansu finansowego podejmują oni decyzje o tym, czy dywidenda trafi do akcjonariuszy, czy zostanie przeznaczona na inwestycje związane z rozwojem spółki. Wysokość dywidendy nie może przekroczyć kwoty zysku netto z ostatniego roku obrotowego oraz sumy niepodzielonych zysków z lat poprzednich. Reasumując aby wypłata dywidendy doszła do skutku muszą zostać spełnione następujące czynniki:

 • zakończenie roku obrotowego,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego,
 • zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego,
 • decyzja o podziale zysku i wypłacie dywidendy. 

Kto wypłaca dywidendę?

Uprawnionym podmiotem do wypłaty dywidendy są spółki kapitałowe, czyli spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oba podmioty dokonują wypłat zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz umową (statutem) spółki, w której szczegółowo zostały opisane zasady regulowania wypłat. 

Jak obliczyć dywidendę?

Czynnikiem określającym wysokość dywidendy jest roczny zysk netto spółki, tak więc do jej obliczenia potrzebne nam będą dane zawarte w jej sprawozdaniu finansowym. Ponadto istotna jest informacja o tym, jaką część zysku spółka zamierza przeznaczyć na ten cel.

Inwestor, który chce obliczyć dana dywidendę, powinien podzielić całkowitą kwotę dywidendy przez łączną liczbę akcji. W ten sposób uzyska informację, jaka kwota przypada na jedną akcję. Następnie otrzymaną kwotę należy pomnożyć przez liczbę akcji, która jest w jego posiadaniu.

Czym jest dzień wypłaty dywidendy?

Dzień wypłaty dywidendy to dzień, w którym spółka wypłaca zysk, jaki przypadł w udziale akcjonariuszom i wspólnikom. Warunkiem tej wypłaty jest posiadanie przez nich akcji spółki w dniu dywidendy.

Dzień wypłaty dywidendy powinien być określony w tej samej uchwale, która stanowi o podziale zysków. 

Jaki podatek od dywidendy trzeba zapłacić?

Mimo iż dywidenda jest wypłacana akcjonariuszom od zysku netto, to trzeba od niej zapłacić podatek. Jest to podatek od zysków kapitałowych bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, znany jako podatek Belki, wynoszący 19%.

Za odprowadzenie podatku odpowiada podmiot wypłacający dywidendę. Osoba pobierająca dywidendę nie musi sama zgłaszać tego w Urzędzie Skarbowym. W jej imieniu robi to spółka przygotowując deklarację PIT 8-A. Natomiast jeżeli beneficjentem dywidendy jest osoba prawna, płatnik przesyła do Urzędu Skarbowego deklarację CIT-6R. Rejestracja spółki z o.o może trwać krótko, jeśli powierzymy proces rejestracji specjaliście. 

Są jednak przypadki, w których dywidenda może zostać zwolniona z podatku, a mianowicie gdy:

 • spółka ma mniej niż 10% akcji w kapitale spółki, wypłacającej dywidendę,
 • płatnikiem dywidendy jest spółka, będąca podatnikiem podatku dochodowego i posiada swoją siedzibę na terytorium Polski, 
 • otrzymujący dywidendę posiada akcje spółki od co najmniej dwóch lat,
 • otrzymujący dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na to, z jakiego tytułu są osiągane.

Dywidenda – wypłata krok po kroku

Aby wypłata dywidendy doszła do skutku, najpierw muszą być spełnione następujące warunki:

 1. spółka kapitałowa generuje zyski, następuje zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, najpóźniej do dnia 30 czerwca,
 2. walne zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy,
 3. odbywa się zatwierdzenie przez zarząd planowanej dywidendy,
 4. ogłoszenie przez spółkę dywidendy, zostanie podana wysokość jednej akcji, dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty,
 5. dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia lub w terminie ustalonym przez radę nadzorczą spółki.

Najczęściej spółki wypłacające dywidendę raz do roku, ale zdarzają się też i takie podmioty, które płacą dywidendę co pół roku, a nawet częściej.

Dywidenda – podsumowanie

Dywidendy stały się fundamentem rynku kapitałowego, którego podstawą było najpierw inwestowanie w dane przedsięwzięcie, a dopiero później zyski. Wyszukanie i zakup akcji spółki dywidendowej, która regularnie dzieli się wypracowanym zyskiem, może stać się bezpiecznym sposobem na dodatkowy coroczny, pasywny dochód.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.