Ustanowienie hipoteki: jak napisać wniosek?

Hipoteka uznawana jest za najskuteczniejszą formę zabezpieczenia wierzytelności. Najczęściej ustanawiana jest ona po zaciągnięciu kredytu hipotecznego w banku. Jest to nic innego jak ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach, mające za zadanie zabezpieczyć wierzytelność. Umieszczenie wpisu o hipotece w księdze wieczystej nieruchomości wymaga złożenia wniosku. W poniższym artykule podpowiadamy między innymi jak i gdzie go złożyć oraz z jakimi kosztami się to wiąże.

Ustanowienie hipoteki – co to oznacza? 

Ustanowienie hipoteki to moment, w którym zostaje ona wpisana do księgi wieczystej nieruchomości. Wpisu tego dokonuje się w celu formalnego udokumentowania wierzytelności hipotecznej, którą jest np. kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Poprzez hipotekę wprowadzoną do księgi wieczystej bank (wierzyciel) zabezpiecza swoje interesy, na wypadek gdyby dłużnik nie wywiązywał się ze swojego zobowiązania. 

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, co daje bankowi prawo dochodzenia swoich roszczeń bezpośrednio z nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Bank ma dzięki temu gwarancję, że pożyczone pieniądze do niego wrócą bez względu na okoliczności.

Rodzaje hipotek

W większości przypadków ustanowienie hipoteki wiąże się z zaciągnięciem kredytu hipotecznego w banku. Istnieją jednak również inne przypadki, w których na nieruchomość nakładana jest hipoteka. Wyróżnić możemy dwa rodzaje hipotek: 

 • Hipoteka umowna – ustanawiana za zgodą właściciela w formie kontraktu pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, np. przy zaciąganiu kredytu na nieruchomość,
 • Hipoteka przymusowa – ustanawiana niezależnie od zgody właściciela. Narzucana przez sąd lub prokuratora, głównie na nieruchomości zadłużone.

Ustanowienie hipoteki na nieruchomość – jak to zrobić? 

Hipoteka może zostać ustanowiona na jeden z dwóch sposobów:

 • na wniosek złożony w odpowiednim sądzie rejonowym,
 • w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej – co powinien zawierać? 

W celu samodzielnego ustanowienia hipoteki niezbędne jest złożenie wniosku do Sądu Rejonowego (Wydział Ksiąg Wieczystych) właściwego dla rejonu, w którym znajduje się nieruchomość. Wniosek o ustanowienie hipoteki składa się na formularzu KW-WPIS (wniosek o wpis w księdze wieczystej – wzór). Wypełniamy go następującymi danymi:

 • dane sądu oraz wydziału wieczystoksięgowego,
 • numer księgi wieczystej, której dotyczy wniosek (jeżeli wniosek dotyczy nieruchomości, która nie posiada jeszcze numeru księgi wieczystej, należy wskazać repertorium aktu notarialnego)
 • zaznaczenie w odpowiednim polu czego dotyczy wniosek,
 • treść żądania (wniosku), 
 • dane wnioskodawcy,
 • dane banku jako uczestnika postępowania,
 • wykaz dokumentów dołączonych do wniosku 
 • data złożenie wniosku i podpis wnioskodawcy.

Przykład wypełnionego formularza KW-WPIS można zobaczyć na tej stronie. 

Wniosek o wpis do księgi wieczystej – co do niego dołączyć? 

W przypadku hipoteki ustanawianej na rzecz banku, do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie z banku o udzielonym kredycie hipotecznym,
 • pełnomocnictwo od banku do podpisania oświadczeń o udzieleniu kredytu,
 • potwierdzenie zapłaty za złożenie wniosku.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej – kto może go złożyć?

Możliwe jest złożenie wniosku o ustanowienie hipoteki przez:

 • właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości,
 • osobę fizyczną lub prawną, na rzecz której ustanawia się hipotekę, 
 • uprawniony organ (w przypadku hipoteki przymusowej), 
 • wierzyciela.

Ile kosztuje wpis do księgi wieczystej? 

Opłata za wpis hipoteki do księgi wieczystej wynosi 200 zł i pobierana jest w sądzie, do którego składamy wniosek. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku KW-WPIS.

Ustanowienie hipoteki w akcie notarialnym wiąże się z dodatkowymi kosztami. Poza standardowymi opłatami związanymi ze złożeniem wniosku, notariusz za tę usługę pobiera taksę notarialną. Jej wysokość zależy od wartości ustanowionej hipoteki. Wysokość taksy notarialnej każdorazowo powiększana jest o podatek VAT.

Podatek od czynności cywilnoprawnych a ustanowienie hipoteki

Do kosztów ustanowienia hipoteki na rzecz banku należy dodatkowo doliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych (zwany PCC-3), wynoszący 19 zł w kwocie zryczałtowanej.

Deklarację PCC-3 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Tyle samo wynosi termin na opłacenie podatku. Kara finansowa za niespełnienie tego obowiązku może być bardzo dotkliwa. Jej wysokość może wynosić bowiem nawet równowartość dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia na dany rok!

Jak wypełnić PCC-3? 

Wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych jest dostępny tutaj. Można go wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu. Można również skorzystać z e-deklaracji i rozliczyć PCC-3 w kilka minut, kierując się poniższymi krokami:

 1. Wybieramy rok, w którym nastąpił obowiązek podatkowy.
 2. Wybieramy datę dokonania czynności cywilnoprawnej.
 3. Wybieramy wersję wypełniania formularza (warto zaznaczyć opcję z kreatorem).
 4. Wybieramy Urząd Skarbowy, z którym się rozliczamy. 
 5. Wskazujemy cel złożenia deklaracji.
 6. Wskazujemy, że jesteśmy osobą fizyczną. 
 7. Podajemy swoje dane osobowe. 
 8. Wskazujemy rodzaj podmiotu, który składa deklarację.
 9. Wskazujemy przedmiot czynności prawnej.
 10. Wpisujemy kwotę należnego podatku.
 11. Sprawdzamy poprawności wprowadzonych danych.
 12. Wysyłamy deklarację.

Ile trwa wpisanie hipoteki do księgi wieczystej?

W zależności od ilości spraw, którymi w danym momencie zajmuje się sąd, czas oczekiwania na wpisanie hipoteki do księgi wieczystej może wynosić od kilku dni do kilku miesięcy.

Ustanowienie hipoteki – podsumowanie 

Ustanowienie hipoteki jest konieczne w przypadku chęci zaciągnięcia kredytu hipotecznego na nieruchomość. Istotny jest tutaj fakt, że bank może pobierać wyższą ratę kredytu związaną z ubezpieczeniem pomostowym do czasu, kiedy wpis o hipotece nie zostanie umieszczony w księdze wieczystej. W interesie dłużnika jest więc to, aby hipoteka na rzecz banku została jak najszybciej ustanowiona.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.