Koszty operacyjne w branży nieruchomości od A do Z: poradnik

Koszty operacyjne to nieodłączny element każdej działalności. Decydując się na własną działalność związaną z nieruchomościami, warto wiedzieć co zaliczamy do kosztów operacyjnych, od czego zależą oraz jak prawidłowo je wyliczać. Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w pigułce poniżej! 

Koszty operacyjne – co to jest?

Zgodnie z definicją kosztami operacyjnymi są wszystkie zmniejszenia korzyści ekonomicznych albo zwiększenie zobowiązań i rezerw, które mogą doprowadzić do tego, że zmniejszą się kapitały własne albo zwiększy się jego niedobór. To zwiększenie niedoboru nie może być spowodowane wycofaniem środków przez udziałowców lub właścicieli. To innymi słowy, koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, np. podatki od nieruchomości, ubezpieczenia, media i usługi komunalne. Nie obejmują podatku dochodowego i kosztów amortyzacji. Zjawiska te rozpatruje się w danym okresie sprawozdawczym.

Koszty operacyjne – rodzaje

Układ rodzajowy kosztów obejmuje następujące pozycje:

Co zaliczamy do kosztów operacyjnych w nieruchomościach?

Koszty operacyjne to wszystkie koszty, jakie ponoszone są w związku z prowadzoną działalnością podstawową. Mowa tu o kosztach, które są związane z wartością produktów, a także z kosztami jakie obejmuje bieżąca działalność.  Jako koszty operacyjne, możemy zatem uznać: 

 • Wszelkie świadczenia na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenia, fundusze, szkoty szkoleń i badań);
 • Wynagrodzenia i premie wypłacane z tytułu umów o pracę zlecenie, o dzieło i innych. 
 • Koszty materiałów i energii (woda, gaz, paliwa, energia elektryczna);
 • Koszty najmu, remontów, transportu, usług bankowych, porządkowych;
 • Niektóre podatki, które mogą być uznawane jako koszt (np. podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, notarialne);
 • Amortyzacja.
 • Wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Mówiąc o kosztach sprzedanych produktów i materiałów, musimy uwzględnić koszt wynikający z wytwarzania konkretnego towaru, wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszt sprzedaży, koszty zarządu. 

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne często mylnie postrzegane są jako to samo, co koszty operacyjne. Jest to zupełnie inna kategoria. Są to koszty, które nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z uwagi na fakt, że nie są związane z podstawowym zakresem jej działania. Podstawową różnicą pomiędzy kosztami operacyjnymi i pozostałymi kosztami operacyjnymi jest to, że te pierwsze mają związek z podstawową działalnością jednostki np. ze sprzedażą towarów, z kolei te drugie, mimo że ponoszone są w ramach działalności, dotyczą innych sfer jej funkcjonowania, odnosząc się bardziej do całokształtu. Prawidłowe przyporządkowanie kosztów ma wpływ na poprawność sporządzonego rachunku zysków i strat oraz kalkulacji wyniku finansowego.

To co zaliczyć możemy do pozostałych kosztów operacyjnych reguluje ustawa o rachunkowości. Są to najczęściej koszty:

 • działalności socjalnej,
 • odszkodowań i kar,
 • zdarzeń losowych,
 • odpisów należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych itp. 

Wszystkie koszty nieruchomości

Jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest ich utrzymanie. Koszty z tym związane są uzależnione od wielu czynników, w tym między innymi wysokości należnego podatku, wielkości opłat związanych z dbałością o estetyczny wygląd i bezpieczeństwo użytkowania. Podsumowanie kosztów nieruchomości powinno zawierać podstawowe rubryki takie jak: 

 • średni czynsz roczny (łączne wydatki na czynsz minus łączny przychód z najmu, podzielony przez liczbę lat najmu);
 • roczne wydatki operacyjne;
 • koszt czynszu na powierzchnię;
 • wydatki operacyjne na powierzchnię;
 • koszt łączny na powierzchnię (zobowiązania łącznie, które są dzielone przez liczbę lat najmu oraz dzielone przez proponowany obszar do wynajęcia);
 • łączny wzrost wartości przedmiotu najmu (podnoszenie standardu);
 • zobowiązania łącznie (całościowe wydatki minus łączny przychód w łącznym czasie trwania najmu).

Koszty operacyjne – co musisz wiedzieć? Podsumowanie

Koszty ponoszone w ramach prowadzonej działalności z uwagi na rodzaj mogą stanowić koszty operacyjne, koszty finansowe lub pozostałe koszty operacyjne. Zdrowie finansowe firmy to nie tylko wpływy pieniężne: chodzi również o pieniądze wychodzące.

Jedną z miar pieniędzy potrzebnych do funkcjonowania firmy – czynsz, pensje pracowników, koszty podróży – są koszty operacyjne, które stanowią istotny składnik wyniku finansowego firmy. Koszty operacyjne firmy można określić na podstawie jej rachunku zysków i strat, w którym wyszczególnione są wydatki związane z uzyskaniem przychodów ze sprzedaży i wytworzeniem towarów lub usług, a także koszty ogólne i inne. Nie można określić, ile pieniędzy zarabia firma, jeśli nie wiemy, ile kosztuje jej działanie. Na tym właśnie polega idea kosztów operacyjnych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA - Polityka prywatności i Warunki usługi