Co to jest eksmisja?

Samo słowo „eksmisja” budzi w nas wyjątkowo negatywne emocje. Dodatkowo, warto zaznaczyć, że jest to długotrwała i skomplikowana procedura. Czy wiesz jakie są przepisy prawne regulujące możliwość przeprowadzenia eksmisji? Co możesz zrobić jeśli chcesz doprowadzić do czyjejś eksmisji, lub w sytuacji kiedy to Ty jesteś osobą eksmitowaną? 

Eksmisja – definicja

Eksmisja to wszystkie czynności faktyczne i prawne, zmierzające do usunięcia osób i ich rzeczy, z zajmowanego lokalu lub nieruchomości i wydania jej uprawnionej osobie. Wykonywana jest na podstawie wyroku sądowego lub decyzji właściwych władz administracyjnych.

Eksmisja – podstawa prawna

Podstawą prawną dla eksmisji są przepisy Kodeksu cywilnego, przede wszystkim art. 222 § 1 KC ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Na tej podstawie właściciel jest uprawniony do żądania od osoby, która faktycznie włada jego rzeczą , aby ta rzecz została mu wydana. Z wyjątkiem kiedy tej osobie przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania daną rzeczą.

Eksmisja – kogo i kiedy można eksmitować?

Eksmitować można osobę nie posiadającą tytułu prawnego do zajmowanego lokalu lub nieruchomości, która nie wykazuje dobrowolnej chęci jego opuszczenia. Wiąże się to z samowolnym zajęciem lokalu, lub po zakończeniu trwania umowy najmu czy użyczenia. Od 1 listopada do 31 marca trwa okres ochronny, w tym czasie nie można przeprowadzać eksmsji na bruk, ale są pewne wyjątki. Art.17 ustawy o ochronie praw lokatorów stanowi, że eksmisji mogą być poddane osoby stosujące przemoc w rodzinie lub w sposób rażący i uporczywy wykraczały przeciwko porządkowi domowemu, bądź ich niewłaściwe zachowanie czyniło uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku.

Kogo nie można eksmitować?

Eksmisji nie podlegają osoby, względem których sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego. Do tej grupy chronionych przez prawo osób należą: 

  • kobiety ciężarne,
  • osoby obłożnie chore,
  • bezrobotne,
  • niepełnosprawne,ubezwłasnowolnione,małoletnie, wraz z osobami sprawującymi nad nimi opiekę, wspólnie z nimi zamieszkujące,
  • emeryci i renciści, spełniający wymagania do otrzymania świadczenia z opieki społecznej.

Jak przeprowadzić eksmisję?

By przeprowadzić eksmisję, należy się przygotować na spory wydatek – rzędu kilku tysięcy złotych. Jest to opłata egzekucyjna, którą trzeba uiścić komornikowi przed wykonaniem eksmisji. Opłata ta wynosi 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdą z izb, które znajdują się w lokalu. Aby pozbyć się nieuczciwego lokatora, czyli przeprowadzić eksmisję, właściciel musi postępować zgodnie z przepisami prawa.

Nie można usunąć lokatora z lokalu używając przymusu. Najpierw należy złożyć do sądu pozew o przymusowe opuszczenie lokalu i uzyskać w ten sposób wyrok. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku, udajemy się do komornika, gdzie potrzebne będzie złożenie pisma o ustanowienie klauzuli wykonalności. Wszystkie te czynności niestety mogą ciągnąć się przez długie miesiące, a nawet lata. Polskie prawo nie przewiduje eksmisji na bruk. Dopóki osoba eksmitowana nie będzie miała zapewnionego lokalu socjalnego, komornik niestety nie może przeprowadzić eksmisji. W praktyce wygląda to tak, że właściciel mieszkania musi czekać aż gmina znajdzie lokal zastępczy dla najemcy.  Należy również pamiętać, że nie można dokonać eksmisji osób należących do grupy szczególnie chronionej przez prawo.

Kto przeprowadza eksmisję?

Eksmisje może przeprowadzić wyłącznie komornik,w momencie uprawomocnienia się wyroku. Jako funkcjonariusz publiczny ma on bowiem uprawnienia do usunięcia danej osoby z mieszkania. Ma także prawo do nakazania osobie eksmitowanej, aby ta zabrała swoje rzeczy. 

Eksmisja krok po kroku

Cały proces eksmisji możemy podzielić na trzy etapy.

  1. wstępny, kiedy właściciel przesyła do lokatora, listowne wezwanie do dobrowolnego opuszczenia lokalu,
  2. sądowy, w przypadku gdy wezwanie do polubownego opuszczenia mieszkania, nie przyniosło rezultatu. Składany jest w sądzie pozew o eksmisję, i wszczynane zostaje postępowanie przed organem orzekającym,
  3. egzekucyjny, czyli wydanie przez sąd wyroku, nadanie mu klauzuli wykonalności. Sprawa jest kierowana do komornika, który rozpoczyna czynności egzekucyjne, to oznacza przeprowadzenie eksmisji z lokalu.

Jeżeli w prawomocnym wyroku sądu, nie zostało ustalone mieszkanie zastępcze dla eksmitowanego, oraz gdy gmina lub właściciel nie wskazały takiego lokalu dla danej osoby, to eksmisja nie może się odbyć. W myśl nowych przepisów z dnia 21 kwietnia 2019 roku, kiedy to nastąpiła nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy. Gmina jest zobowiązana zapewnić osobie eksmitowanej jakikolwiek lokal zastępczy, jeżeli tego nie uczyni to takiej gminie grozi odpowiedzialność odszkodowawcza.  

Eksmisja – podsumowanie

Eksmisja jest to bardzo trudny temat i czynność do przeprowadzenia, gdyż często wiąże się z ludzkimi dramatami. Z drugiej strony chroni ona interesy właścicieli nieruchomości przed nieuczciwymi najemcami. Warto zapoznać się z przepisami i omówić pozew o eksmisję z prawnikiem, aby móc się przygotować na tę nieprzyjemną sytuację.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.