Co to jest audyt energetyczny?

Energooszczędność do jedna z najbardziej pożądanych cech nowoczesnych budynków. Pierwszym krokiem do jej zwiększenia jest audyt energetyczny. Z poniższego artykułu dowiesz się między innymi czym on jest, jak się go wykonuje oraz w jakich przypadkach jest on obowiązkowy.

Co to jest audyt energetyczny? 

Definicja audytu energetycznego wskazuje, że jest to procedura, dzięki której można pozyskać wiedzę na temat rzeczywistego zużycia energii w danym obiekcie. Audyt ten wskazuje obszary, które wymagają poprawy w zakresie ich energooszczędności, a także możliwości i środki służące tej poprawie. 

Cel audytu energetycznego

Głównym celem przeprowadzania audytu energetycznego jest obliczenie zapotrzebowania na energię w obecnym stanie obiektu. Wyniki porównuje się z tymi obliczonymi dla stanu budynku po usprawnieniach, które mają skutkować zwiększeniem energooszczędności budynku, a tym samym znacznym zmniejszeniem kosztów eksploatacji budynku.

Przedmiot audytu energetycznego

Podczas audytu energetycznego analizowany jest pobór energii elektrycznej przez instalacje i urządzenia w budynku, które z tym poborem są związane. Są to przede wszystkim:

 • ściany, dachy, 
 • okna,
 • instalacje grzewcze,
 • instalacje klimatyzacyjne,
 • instalacje wentylacyjne,
 • instalacje ciepłej wody,
 • oświetlenie,
 • niekonwencjonalne i odnawialne źródła energii,
 • dźwigi osobowe i towarowe.

Kto wykonuje audyt energetyczny przedsiębiorstwa? 

Audyt energetyczny wykonywany powinien być przez uprawnionego do tego audytora niezależnego od audytowanego przedsiębiorcy. Jego poszukiwanie może ułatwić lista publikowana przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych.

Co ciekawe, ​​ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nie wyklucza sytuacji, w której audyt będzie przeprowadzany przez eksperta audytowanego przedsiębiorcy. Ważny jest natomiast fakt, że ekspert ten nie może być bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy. 

Audyt energetyczny krok po kroku

Audyt energetyczny można podzielić na 3 kroki.

Krok 1. Ocena aktualnego zużycia energii

W tej fazie audytor na podstawie wizji lokalnej oraz dokumentacji technicznej analizuje aktualne zużycie energii w budynku i stan techniczny poszczególnych jego elementów. Dzięki temu obszary wymagające poprawy w zakresie zużywania energii staną się bardziej widoczne.

Krok 2. Monitorowanie

Audytor na podstawie wcześniej przeprowadzonej oceny zużycia energii wybiera elementy, które powodują największe starty energii i dokładnie się im przygląda. Ocenia wielkość start energii oraz określa, co je powoduje.

Krok 3. Analiza i raportowanie

W ostatniej fazie audytu specjalista wydaje zalecenia dotyczące zmian prowadzących do zwiększenia energooszczędności. Wskazuje jakie rozwiązania są optymalne dla badanego budynku. Dokonuje także obliczeń, które określają jakich oszczędności można się spodziewać po wprowadzeniu zmian.

Audyt energetyczny – kto musi go przeprowadzać?

Wspomniana wcześniej ustawa o efektywności energetycznej narzuca obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa co 4 lata na duże przedsiębiorstwa czyli takie, które w dwóch ostatnich latach obrotowych:

 • zatrudniały średniorocznie 250 i więcej pracowników 
 • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, którego wartość przekroczyła 50 mln euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły 43 mln euro.

Audyt energetyczny – kto nie musi go przeprowadzać? 

Z drugiej strony, ta sama ustawa zwalnia z obowiązku przeprowadzania cyklicznego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, które posiadają:

 • system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania,
 • system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS. 

Warunkiem jest jedynie przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa w ramach tych systemów.

Kara za brak wykonania audytu

Za brak wykonanego audytu energetycznego ustawa przewiduje karę dla zobowiązanych do tego przedsiębiorstw, w wysokości nie większej niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Audyt energetyczny domu jednorodzinnego

Przeprowadzenie audytu energetycznego może być przydatne także w domu jednorodzinnym. Warto rozważyć jego wykonanie w przypadku nagłego wzrostu rachunków za prąd, nieefektywnego ogrzewania oraz przed wprowadzeniem energooszczędnych rozwiązań w domu, takich jak fotowoltaika. Audyt pomoże określić faktyczne zużycie energii w budynku oraz wskaże obszary, które w tym zakresie wymagają modernizacji.

Ile kosztuje audyt energetyczny?

Koszt audytu energetycznego zależy od wielu czynników takich jak metraż, kształt i rodzaj nieruchomości, kompletność dokumentacji czy też skomplikowanie prac. Według danych Rockwool ceny zamykają się w poniższych przedziałach:

Audyt energetyczny a dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Audyt energetyczny stanowi także podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych takich jak programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z ustawą z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów jest on dokumentem niezbędnym, jeśli właściciel budynku chce ubiegać się o premię termomodernizacyjną. Stanowi on właściwie najważniejszy załącznik do wniosku o tę premię, który składa się przez bank kredytujący do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Audyt energetyczny – podsumowanie

Audyt energetyczny jest procedurę, której rzetelne przeprowadzenie pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji na temat zużycia energii w budynku. Wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez audytora prowadzi do niemałych oszczędności w dłuższej perspektywie czasowej. Przeznaczenie środków na jego realizację może więc w przyszłości się opłacić.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *