Jak inwestować w elektrownie wiatrowe?

Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, powstałe w naszym kraju instalacje wykorzystujące energię wiatru wyprodukowały w 2020 roku prawie 11,5 mln MWh prądu. Wiatr to obok słońca źródło niewyczerpanej, darmowej i szeroko dostępnej energii. Korzystanie z odnawialnych źródeł energii wpisuje się w politykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Jak inwestować w elektrownie wiatrowe, by oprócz wykazywania się prośrodowiskową postawą czerpać z nich wymierne zyski?

Co to jest elektrownia wiatrowa?

Zanim dowiesz się, jak inwestować w elektrownie wiatrowe, przejdźmy przez podstawy. Elektrownia wiatrowa to system urządzeń, które produkują energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych. Jest to ekologiczny sposób pozyskiwania prądu, nie wymagający spalania żadnego paliwa.

Jak działa elektrownia wiatrowa?

Wiatraki działają w bardzo prosty i skuteczny sposób. Turbiny napędzane są siłą wiatru, a powstająca energia kinetyczna przekształca się w energię mechaniczną, którą jest ruch obrotowy wirnika. Z kolei z wirnika wał i przekładnia przenoszą energię do generatora. Generator przekształca ją na energię elektryczną, która jest oddawana do akumulatora lub bezpośrednio do sieci energetycznej.

Ile prądu produkuje elektrownia wiatrowa?

Elektrownie wiatrowe są w stanie produkować energię z wiatru o szybkości od 7 do 100 km/h. Ilość wytwarzanego prądu jest uzależniona od takich czynników jak rodzaj wiatraka i zainstalowanej mocy, a także od lokalizacji i panujących w niej warunków wiatrowych.

Jedna elektrownia o zainstalowanej mocy wynoszącej 2 MW wytwarza rocznie ponad 4 GWh prądu. Wystarcza to na pokrycie zapotrzebowania energetycznego ponad 1300 domów.

Elektrownie wiatrowe – rodzaje

Dokonując klasyfikacji elektrowni wiatrowych, bierzemy pod uwagę trzy kryteria, w ramach których wyróżniamy kilka rodzajów elektrowni.

Ze względu na położenie osi obrotu wirnika wyróżniamy:

 • turbiny o poziomej osi obrotu, w skrócie HAWT (z j. angielskiego: Horizontal Axis Wind Turbine), które występują częściej i mają zazwyczaj 3 łopaty. Wśród turbin poziomych znajdziemy turbiny nawietrzne i zawietrzne,
 • turbiny o pionowej osi obrotu, czyli VAWT (od angielskiego: Vertical Axis Wind Turbine) – używane głównie w strefach zurbanizowanych jako źródło energii dla domów jednorodzinnych, ale także urządzeń pomiarowych i oświetleniowych czy banerów reklamowych.

Biorąc pod uwagę moc znamionową elektrowni, dzielimy je na:

 • mikroelektrownie – o mocy do 100 W, służące do zasilania pojedynczych urządzeń lub pomieszczeń;
 • małe elektrownie – mające moc w zakresie 100 W – 50 kW i pokrywające zapotrzebowanie energetyczne gospodarstw domowych dzięki wspomaganiu energią zmagazynowaną w akumulatorach;
 • duże elektrownie – wykazujące moc powyżej 100 kW, używane do produkcji prądu sprzedawanego do sieci energetycznej.

Trzecim kryterium podziału elektrowni wiatrowych jest ich lokalizacja. Wiatraki można postawić zarówno na gruncie, jak i w wodzie, dlatego wyróżniamy elektrownie wiatrowe lądowe i morskie.

Jak inwestować w elektrownie wiatrowe – od czego zacząć?

Jak inwestować w elektrownie wiatrowe? Znajdź grupę inwestorów, którzy chcą stawiać na OZE. Inwestowanie w elektrownie wiatrowe przypomina crowdinvesting, czyli zbiorowe inwestowanie w nieruchomości. Cały system polega na tym, że wpłacając wkład własny inwestor staje się współwłaścicielem spółki celowej. Specjalistyczna firma, prowadząca budowę elektrowni, wykorzystuje pozyskane środki na realizację i utrzymanie przedsięwzięcia.

Jak inwestować w elektrownie wiatrowe? Pierwszym krokiem jest odszukanie interesującego nas projektu, w który chcemy zainwestować oraz zapoznanie się z warunkami współpracy. O tym, na co w sposób szczególny zwrócić uwagę, wspomnimy w dalszej części artykułu.

Wiele zależy od wysokości posiadanego przez nas wolnego kapitału. Często wysokość minimalnego wkładu inwestora jest czynnikiem decydującym. W przypadku elektrowni wiatrowych jest to zazwyczaj kwota w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset tys. zł.

Kto może inwestować w elektrownie wiatrowe?

Na budowę elektrowni wiatrowej często decydują się osoby i podmioty, które chcą zyskać niezależność energetyczną, zmniejszyć rachunki za prąd czy też zmniejszyć skutki częstych przerw w dostawach energii elektrycznej. Mogą to być zarówno wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, rolnicy, właściciele zakładów produkcyjnych i usługowych, jak i samorządy oraz instytucje użyteczności publicznej.

Tymczasem inwestorem w spółce celowej, budującej elektrownię wiatrową może stać się każdy, kto pragnie zabezpieczyć swoje pieniądze przed inflacją oraz czerpać regularne zyski. Inwestowanie może przybrać formę objęcia akcji w spółce akcyjnej, udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umowy o udział w zysku z inwestycji czy też objęcia udziałów w spółkach celowych.

Czy warto inwestować w elektrownie wiatrowe?

Lokowanie oszczędności w odnawialne źródła energii ma duży potencjał. Obok fotowoltaiki to elektrownie wiatrowe są najszybciej rozwijającą się gałęzią OZE. Z drugiej strony, wątpliwości budzą zmieniające się często przepisy prawa, określające zasady budowy wiatraków w Polsce. Warto więc podsumować wszystkie wady i zalety inwestowania w elektrownie wiatrowe i na ich podstawie wyciągnąć wnioski.

Jak inwestować w elektrownie wiatrowe – zalety

Inwestowanie w elektrownie wiatrowa to skuteczny sposób na ochronę oszczędności przez rosnącą inflacją. Do pozostałych zalet tej formy lokowania kapitału należą:

 • pasywność inwestycji, która nie wymaga głębszego zaangażowania inwestora;
 • regularność zysków w postaci wypłacanej dywidendy;
 • stosunkowo szybki zwrot z inwestycji, wynoszący ok. 8-10 lat;
 • długotrwałość inwestycji, dzięki niezawodności urządzeń i cyklicznym wymianom zużytego sprzętu;
 • możliwość dziedziczenia udziałów oraz ich odsprzedaży;
 • rosnąca popularność OZE i trendy związane z zastępowaniem tradycyjnych paliw energią pochodzącą ze słońca i wiatru.

Jak inwestować w elektrownie wiatrowe – wady

Jak każda inwestycja, również lokowanie pieniędzy w elektrownie wiatrowe ma swoje wady, związane przede wszystkim z ryzykiem nieopłacalności. Rozważając inwestowanie w wiatraki, trzeba mieć na uwadze pewne ograniczenia, którymi są przede wszystkim:

 • niepewność związana z wysokością dywidendy w poszczególnych latach, która ma związek bezpośrednio ze źródłem energii. Wiatr jest zjawiskiem atmosferycznym, więc nie da się przewidzieć jego szybkości i określić dokładnej skali występowania na danym obszarze w przyszłości;
 • restrykcje prawne – zmieniające się przepisy mogą niekorzystnie wpływać zarówno na rentowność inwestycji, jak i możliwość jej realizacji w ogóle. Przykładem jest ostatnie zaostrzenie norm związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych na lądzie, uniemożliwiające w wielu przypadkach ich powstanie.

Inwestowanie w elektrownie wiatrowe – co warto wiedzieć?

Warto wiedzieć, że inwestorom, wchodzącym do spółki, przysługują pewne prawa. Na każdym etapie inwestycji powinniśmy mieć nieskrępowany dostęp do informacji i dokumentów projektowych, a także wgląd do ksiąg.

Zanim wpłacimy dużą sumę pieniędzy na inwestycję w elektrownię wiatrową, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów, związanych zarówno z poszczególnymi zapisami w umowie, jak i uczciwością podmiotu oferującego nam wzięcie udziału w projekcie.

Dobrze jest też zawczasu zorientować się w kwestiach technicznych i formalnych, sprawdzając m.in.:

 • jaka turbina zostanie zainstalowana i czy spełnia standardy nowoczesnych elektrowni;
 • czy będziemy mieć zagwarantowany minimalny udział w generowanym przez spółkę potencjalnym zysku;
 • kto projektuje elektrownie i kto realizuje inwestycję – czy są to doświadczeni w tej branży przedsiębiorcy o dobrej reputacji;
 • czy spółka inwestycyjna, która oferuje akcje nowej emisji, przygotowała i opublikowała prospekt emisyjny i przedłożyła go Komisji Nadzoru Finansowego. Do tego zobowiązuje ją Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 • jakie są warunki i ograniczenia zbywania udziałów;
 • czy w przypadku realizacji budowy elektrowni wiatrowej poza granicami naszego kraju, spółka przestrzega przepisów prawa krajowego i międzynarodowego.

Nie wszystkie firmy budujące elektrownie wiatrowe mogą poszczycić się nienaganną opinią i dbaniem o interes inwestorów. Jeśli zastanawiasz się, z kim i jak inwestować w elektrownie wiatrowe, naszą czujność powinny więc wzbudzić m.in. sytuacje, w których:

 • spółka inwestycyjna obiecuje zwrot na określonym poziomie, który jest stały – jak wiadomo, w przypadku źródła energii, jakim jest wiatr, nie jest to fizycznie możliwe;
 • firma zakłada oddanie elektrowni wiatrowej do użytku w ciągu roku lub dwóch lat – zazwyczaj realizacja takiej inwestycji trwa dłużej. Jeżeli proces budowy już trwa i jest w zaawansowanej fazie, możemy żądać od spółki udokumentowania swoich założeń o terminie jej ukończenia;
 • podmiot został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych, systematycznie uzupełnianą przez Komisję Nadzoru Finansowego. Trafiają na nią przedsiębiorstwa i osoby, co do których złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • spółka pozyskuje środki finansowe w formie pożyczki wspólnika do spółki celowej. Oznacza to ujemny kapitał własny spółki w momencie rozpoczęcia jej działalności i świadczy o istniejącym ryzyku jej niewypłacalności;
 • w umowie pojawiają się zapisy o przyznaniu zgromadzeniu wspólników prawa do decydowania o wysokości dywidendy dla poszczególnych inwestorów. Każdy powinien otrzymywać dywidendy proporcjonalne do ilości udziałów;
 • w treści umowy określono wysokość wynagrodzenia członków organów spółki. Umowa powinna natomiast zawierać informację o braku przysługującego wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej.

Jak inwestować w elektrownie wiatrowe – podsumowanie

Budowa elektrowni wiatrowej krok po kroku obejmuje szereg zadań. Zasadniczym etapem jest pozyskiwanie funduszy na realizację projektu, które często odbywa się poprzez założenie spółki celowej. Z punktu widzenia inwestorów, lokujących swój kapitał w elektrownie wiatrowe, jest to okazja do promowania prośrodowiskowych postaw i czerpania z tego wymiernych zysków finansowych.

Według danych GUS, Polsce w latach 2016-2019 nastąpił przyrost udziału energii elektrycznej wytworzonej przez elektrownie wiatrowe i wynosił 3,7% w porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami. To oznacza, że wiatraki, jako przedmiot inwestycji, mają duży i wciąż rosnący potencjał.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.