Co to jest bieżąca konserwacja budynku?

Budynki nieustannie podlegają zużyciu i uszkodzeniom. Dlatego niezbędne jest dbanie, aby pozostawały one w należytym stanie technicznym i naprawianie wszelkich awarii na bieżąco. Każdy budynek powinien być więc poddawany bieżącej konserwacji. W poniższym artykule znajdziesz m.in. informacje na temat tego, czym jest bieżąca konserwacja budynku oraz czym różni się od remontu. 

Co to jest bieżąca konserwacja budynku? 

co to jest bieżąca konserwacja budynku

Bieżąca konserwacja budynku to wszelkie czynności, mające na celu utrzymanie go w odpowiednim stanie techniczno – użytkowym. Definicja bieżącej konserwacji została niejako zawarta w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2006 r., sygn. akt II OSK 704/05. Wskazuje on, że „bieżącą konserwacją w rozumieniu art. 3 pkt. 8 prawa budowlanego jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót nie polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, ale mających na celu jego utrzymanie w dobrym stanie, zabezpieczenie przed szybkim zużyciem albo zniszczeniem”.

Co to jest remont? 

co to jest remont

Definicja remontu została wskazana we wcześniej wspomnianym art. 3 pkt 8 prawa budowlanego. Mówi on o tym, że remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

Bieżąca konserwacja budynku a remont

remont konserwacja

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że bieżącej konserwacji i remontu nieruchomości nie można traktować tożsamo. 

Konserwacja od remontu różni się więc przede wszystkim zakresem wykonywanych prac. Celem konserwacji jest utrzymanie jak najlepszego stanu technicznego budynku. Remont zaś ma za zadanie przywrócić pierwotny stan nieruchomości. Przykładowo, malowanie ścian będzie uznawane za bieżącą konserwację, jeśli nie służy odtworzeniu stanu pierwotnego budynku, a jego powodem jest np. wyblaknięcie farby, która przestała spełniać swoją funkcję.

Kolejną istotną różnicą jest fakt, że konserwacja budynku nie wiąże się z koniecznością zgłoszenia ani uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W przypadku remontu o konieczności zgłoszenia czy też uzyskania zgody decyduje głównie rodzaj obiektu, który ma być przedmiotem remontu. Przykładowo, remont wykonywany przy nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku budynków położonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków niezbędne jest natomiast dokonanie zgłoszenia remontu.

Co istotne, podczas remontu żadne dodatkowe elementy nie mogą zostać dodane. Jeśli więc przeprowadzamy prace związane z unowocześnieniem budynku, nie mówimy już o jego remoncie, lecz o modernizacji.

Zakres bieżącej konserwacji nieruchomości

zakres konserwacji

Za planowanie i wykonywanie wszelkich prac mających na celu utrzymanie budynku w odpowiednim stanie techniczno – użytkowym odpowiedzialny jest zarządca nieruchomości. Zazwyczaj jednak na zlecenie zarządcy konserwacją budynku zajmują się firmy zewnętrze, który określają konieczność i harmonogram prac. 

Bieżąca konserwacja budynku obejmuje swoim zakresem regularne przeglądy, a także prace utrzymaniowe i naprawy, których celem jest utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym, jak również zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla osób znajdujących się na jego terenie. 

Przeczytaj również: W co zainwestować 500 tyś złotych

Zakres prac, jakie musi wykonać firma konserwacyjna jest określany na podstawie przeglądu. Może być on też wyznaczony przez zarządcę nieruchomości. Do najczęstszych prac konserwacyjnych należą m.in.:

zakres konserwacji czynności

  • odgrzybianie, 
  • usuwanie graffiti, 
  • naprawa dachów,
  • naprawa elewacji,
  • naprawa instalacji,
  • oczyszczanie budynków i okolicznych gruntów.

Przy ustalaniu zakresu koniecznych prac konserwacyjnych brana jest pod uwagę przede wszystkim częstotliwość występowania usterek na danym obszarze. Szczególnie ważne są regularne przeglądy tych elementów budynku, które mają największy wpływ na bezpieczeństwo jego mieszkańców oraz tych, których ewentualna naprawa może okazać się długotrwała i kosztowna.

Bieżąca konserwacja budynku, mieszkania czy dowolnej nieruchomości to kluczowy element inwestowania w takie obiekty i warto wliczyć powyższe koszty w planowane ROI z inwestycji.

Przeczytaj również:

Bieżąca konserwacja budynku – pytania i odpowiedzi

Co to jest remont?

Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie innych materiałów, niż użyto w stanie pierwotnym.

Co to jest konserwacja i na czym polega?

Kluczowym celem konserwacji jest utrzymanie jak najlepszego stanu technicznego budynku, a w przypadku remontu dąży się do uzyskania stanu pierwotnego. W przypadku konserwacji budynku to proces ciągły – nie trzeba nic zgłaszać ani uzyskiwać pozwolenie na budowę.

Co to jest naprawa bieżąca budynku?

Bieżąca konserwacja budynku to regularne przeglądy, prace utrzymaniowe i naprawy, których celem jest utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym i zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla osób znajdujących się na jego terenie.

Jakie koszty generuje bieżąca konserwacja budynku?

Wszystko zależy od powierzchni budynku, wieku i aktualnego stanu nieruchomości. Może okazać się, że bieżące naprawy to kilkaset złotych w skali miesiąca, a w skrajnych sytuacjach to nawet dziesiątki tysięcy złotych na bieżącą konserwację budynku.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.