Amortyzacja nieruchomości

Nieruchomości nabywane przez przedsiębiorców niejednokrotnie są przez nich następnie wykorzystywane do prowadzonej działalności gospodarczej. Tego typu nieruchomość może być przez przedsiębiorcę zamortyzowana. Dowiedz się, jak działa amortyzacja nieruchomości.

Jak przebiega amortyzacja nieruchomości?

amortyzacja nieruchomości jak przebiega

Amortyzacja nieruchomości polega na zmniejszeniu jej wartości, rozłożonym na określony czas (miesiąc, kwartał lub rok), w związku z jej użytkowaniem, w celu osiągnięcia przychodu. Środki trwałe (a do nich należą nieruchomości) wraz z użytkowaniem tracą na jakości i po czasie ulegają zużyciu. Amortyzacja pozwala uznać ich zużycie za koszt uzyskania przychodu. Odpisy amortyzacyjne zmniejszają więc przychód, a co za tym idzie doprowadzają do pomniejszenia podatku dochodowego. 

Sprawdź: W co zainwestować 500 tys. ?

Jakie nieruchomości podlegają amortyzacji?

Zgodnie z art. 22a ustawy o PIT nieruchomości, które podlegają amortyzacji można podzielić na:

  • budynki, przez które należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
  • budowle, przez które należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe,
  • lokale, przez które należy rozumieć izbę wydzieloną ścianami w obrębie budynku lub zespół izb wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi i bezpośrednio służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Warunki amortyzacji nieruchomości

Nieruchomość może podlegać amortyzacji po spełnieniu jedynie dwóch warunków. Musi być ona wpisana do ewidencji środków trwałych oraz być wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub być oddana do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT. Należy przy tym pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów podlegają również obowiązkowi prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja ta musi zawierać takie informacje jak:

amortyzacja nieruchomości

Kody Klasyfikacji Środków Trwałych, a także wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych można znaleźć w załączniku nr 1 do ustawy o PIT. Budynki mieszkalne są zawarte w grupie numer 11, a budynki niemieszkalne w grupie nr 10. Podstawowa stawka amortyzacji dla tych pierwszych wynosi 1,5%, a dla drugich- 2,5%. Ważne również, aby przedsiębiorca wskazał odpowiedni kod KŚT i do niego dostosował właściwą metodę amortyzacji. 

Sprawdź: Jak sprzedawać mieszkania?

Amortyzacja nieruchomości – metody

Istnieją trzy metody amortyzowania środków trwałych:

metody amortyzacji nieruchomości

  • amortyzacja liniowa- odpisywanie równej kwoty np. co miesiąc. Najczęstsza metoda amortyzacji,
  • amortyzacja degresywna- odpisywanie coraz mniejszych kwot zgodnie z zasadą, że wartość nieruchomości spada najbardziej na początku jej użytkowania,
  • amortyzacja jednorazowa- dotyczy środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10 tysięcy zł i jest organizowana w ramach pomocy de minimis dla małych przedsiębiorców (łączna kwota jednorazowych amortyzacji w jednym roku nie może przekroczyć 50 tys. euro).

Warto dodać, że początkowo wybrana metoda amortyzacji nie może zostać zmieniona w trakcie jej trwania. 

Amortyzacja nieruchomości na wynajem

amortyzacja nieruchomości wynajem

Przedmiotem zainteresowania wielu przedsiębiorców jest amortyzacja nieruchomości inwestycyjnych, czyli takich, których przedsiębiorca nie użytkuje osobiście. Inwestując w nieruchomość na wynajem warto uwzględnić amortyzację w kalkulacji finansowej, gdyż jako wykazany koszt przedsiębiorcy przyczynia się ona do obniżenia podstawy opodatkowania dochodów z najmu. Najpopularniejszą metodą amortyzacji jest metoda liniowa i to ona jest stosowana w przypadku amortyzacji budynków mieszkalnych. Jak wspomnieliśmy w poprzedniej części artykułu, podstawowa stawka amortyzacji dla budynków mieszkalnych wynosi 1,5%. Oznacza to, że właściciel nieruchomości o wartości 400 tysięcy złotych, rocznie jest w stanie zamortyzować kwotę 6 tysięcy złotych. Amortyzacja wartości nieruchomości zajmie więc 67 lat!

Indywidualne stawki amortyzacji nieruchomości – kto może skorzystać?

Właściciele nieruchomości w przypadkach określonych w ustawie o PIT mogą ustalić indywidualne stawki amortyzacji, a tym samym doprowadzić do przyspieszenia amortyzacji nieruchomości. W przypadku lokali mieszkalnych stawkę amortyzacji można indywidualnie podwyższyć wyłącznie dla lokali używanych i lokali ulepszonych, czyli:

amortyzacja nieruchomości na wynajem

  • lokal używany – lokal lub budynek był użytkowany przynajmniej 60 miesięcy przed dniem zakupu,
  • lokal ulepszony – lokal ulepszony przez przedsiębiorcę przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych, przy czym przedsiębiorca musi ponieść nakłady wynoszące minimum 30% początkowej wartości nieruchomości.

Ważnym warunkiem, jaki musi być spełniony jeśli przedsiębiorca chce zastosować indywidualne stawki amortyzacji jest fakt, że okres amortyzacji w przypadku lokalu mieszkalnego musi wynosić nie mniej niż 10 lat. Po spełnieniu wszystkich powyższych przesłanek stawki amortyzacji może wzrosnąć do 10%. Roczna kwota zamortyzowana przez właściciela nieruchomości o wartości 400 tysięcy złotych wzrośnie więc z kwoty 6 tysięcy, do aż 40 tysięcy złotych. Pełna amortyzacja nieruchomości zostanie natomiast przyspieszona z 67 do 10 lat!

Amortyzacja nieruchomości – pytania i odpowiedzi

Co to jest amortyzacja nieruchomości?

Amortyzacja nieruchomości to określenie zmniejszającej się wartości nieruchomości z upływem czasu pod wpływem użytkowania i zużycia, a także np. potencjalnie zwiększającej się podaży w danej okolicy. Każde mieszkanie pod wynajem z czasem ulega zniszczeniu i koszt ewentualnych napraw warto wliczyć w zakładane przychody z najmu.

Jak obliczyć amortyzację nieruchomości?

Wartość amortyzacji nieruchomości liczy się procentowo od jej wartości. Orientacyjnie roczna stawka amortyzacji budynków i mieszkań do wynajęcia wynosi 1,5%. Budynki i lokale niemieszkalne warto amortyzować na poziomie 2,5% w skali roku. Takie założenie “z góry” pozwoli Ci odłożyć odpowiednie środki na potencjalny remont przy zmianie najemcy. 

Jak amortyzować inwestycje w nieruchomości?

Wyróżniamy trzy rodzaje amortyzacji nieruchomości: liniową (najpopularniejsza opcja, w której równą kwotę odpisuje się od podatku co miesiąc), degresywną (odpisuje się coraz mniejsze kwoty przy założeniu, że wartość nieruchomości spada na samym początku, np. tuż po remoncie) i jednorazową (dotyczy środków trwałych o wartości max. 10 000 PLN).

Czy warto amortyzować mieszkanie?

Oczywiście, amortyzacja nieruchomości to niższe podatki i możliwość zaoszczędzenia dodatkowych środków na remont nieruchomości, gdy obecni najemcy postanowią zakończyć współpracę. Przed wystawieniem nowego ogłoszenia z odświeżonymi zdjęciami warto zainwestować w niewielki remont lokalu, co może podnieść wartość czynszu.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.